+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Zákon o reklame
Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov (147/2001)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 05.04.2001
Platnosť od: 27.04.2001
Účinnosť od: 01.05.2001
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Účinnosť od Novela Zákon
01.01.2015 373/2014  
01.03.2016 412/2015  
01.08.2022 265/2022  
01.01.2019 307/2018  
28.01.2022 532/2021  
17.07.2014 199/2014  
Hatályos 2022. augusztus 1-től

Tt. 147/2001.

Törvény
A REKLÁMRÓL
és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről


Kelt: 2001. április 5.


Módosítva:
Tt. 23/2002., hatályos 2002. február 7-től
Tt. 525/2005., hatályos 2005. december 15-től
Tt. 282/2006., hatályos 2006. június 1-től
Tt. 342/2006., hatályos 2006. június 1-től
Tt. 102/2007., hatályos 2007. április 1-től
Tt. 648/2007., hatályos 2007. december 29-től
Tt. 402/2009., hatályos 2009. december 1-től
Tt. 182/2011., hatályos 2011. július 20-tól
Tt. 362/2011., hatályos 2011. december 1-től
Tt. 313/2012., hatályos 2012. október 15-től
Tt. 459/2012., hatályos 2013. január 2-tól
Tt. 102/2014., hatályos 2014. május 1-től
Tt. 199/2014., hatályos 2014. július 17-tól
Tt. 373/2014., hatályos 2015. január 1-től
Tt. 412/2015., hatályos 2016. március 1-től
Tt. 307/2018., hatályos 2019. január 1-től
Tt. 532/2021., hatályos 2022. január 28-tól
Tt. 265/2022., hatályos 2022. augusztus 1-től


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a következő törvényt hagyta jóvá:


I. cikkely

1. §
A törvény tárgya
Ezen törvény szabályozza a reklámra vonatkozó általános követelményeket, néhány termék reklámjára vonatkozó követelményeket, a fogyasztók és vállalkozók védelmét a tiltott összehasonlító reklám hatásaival szemben és a közigazgatási szervek hatáskörét a jelen törvény és külön jogszabályok1) betartásának ellenőrzése vagy felügyelete (a továbbiakban csak „felügyelet”)  folyamán. Jelen törvény akkor érvényesíthető, ha külön törvény másképp nem rendelkezik.1a)

2. §
Alapvető fogalmak meghatározása
(1) E törvény alkalmazásában
a) reklám a bemutatás, prezentálás vagy más közlés bármely formában, amely összefüggésben áll a kereskedelmi, vállalkozói vagy egyéb keresőtevékenységgel1b) a termékek piacon való érvényesítése céljából, ha külön jogszabály másként nem rendelkezik,1c)
b) termék az áru, a szolgáltatás, az ingatlan, a cégnév,2) a védjegy,3) a termék eredetének megjelölése4) és egyéb, a vállalkozással összefüggő jogok és kötelezettségek,
c) a reklám terjesztője az a természetes személy vagy jogi személy, aki/amely a reklámot terjeszti,
d) dohánytermék a dohányzásra, tubákolásra, szívásra vagy rágásra szánt termék, ha akár csak részben is dohányból készült,
e) dohánytermék általi szponzorálás az az anyagi vagy tárgyi hozzájárulás vagy egyéb teljesítés természetes vagy jogi személy részére, eseményre vagy tevékenységre, melynek célja vagy mellékterméke a dohánytermék reklámja; nem minősül dohánytermék általi szponzorálásnak az a teljesítés, mely áruért vagy szolgáltatásért cserébe nyújtott ellenértéknek tekinthető,
f) a reklám megrendelője az, aki a reklám terjesztőjénél megrendeli a reklám terjesztését.
(2) Reklámnak nem minősül
a) a jogi személy székhelyének megjelölése, a természetes személy lakhelyének megjelölése, jogi személy vagy természetes személy telephelyének vagy fióktelepének cégnévvel történő megjelölése, valamint az épületek, a földterületek és egyéb, ezen személyek tulajdonában vagy bérlésében levő ingatlanok és ingóságok megjelölése,
b) a levelek és borítékok cégnévvel vagy védjeggyel történő megjelölése,
c) a termékek vagy csomagolásuk azon adatokkal történő megjelölése, melyeket külön jogszabály értelmében fel kell tüntetni rajtuk,5)
d) a gazdálkodásról szóló éves beszámoló, a számviteli törvény szerinti beszámoló, a cég könyvvizsgálatának és a cégről szóló egyéb információknak a közzététele, amennyiben ez a közzétételi kötelezettség külön jogszabályból fakad.6)

3. §
A reklámra vonatkozó általános követelmények
(1) A reklám
a) nem tartalmazhat semmit, ami sérti az emberi méltóságot, a nemzeti vagy vallási érzést, valamint semmifajta nemi, faji vagy szociális származásra vonatkozó diszkriminációt,
b) nem népszerűsítheti az erőszakot, a vandalizmust vagy a közönségességet, és nem ösztönözhet jogellenes cselekvésre vagy nem helyeselheti azt,
c) nem mutathatja be az emberi test mezítelenségét botrányos módon,
d) nem mutathat be környezetet károsító termékeket vagy az emberi, állati és növényi életre és egészségre káros termékeket anélkül, hogy ezek károsságára kifejezetten és világosan figyelmeztessen,
e) nem veszélyeztetheti a személyek testi és lelki egészségét,
f) nem mutathat be élelmiszereket és a táplálék-kiegészítőket oly módon, mintha azok a gyógyszereknek megfelelő hatással bírnának,
g) nem tartalmazhatja egyének személyes adatait, anyagi körülményeikre vonatkozó adatokat az ő előzetes belegyezésük nélkül,
h) nem hivatkozhat egyéb személyek kijelentéseire előzetes beleegyezésük nélkül,
i) nem avatkozhat be más személyek jogaiba beleegyezésük nélkül,
j) nem élhet vissza a fiatalkorúak bizalmával, főleg
1. nem ösztönözheti őket olyan magatartásra, mely veszélyeztetheti egészségüket, lelki és erkölcsi fejlődésüket,
2. nem ábrázolhatja őket veszélyes helyzetekben.
(2) A reklámnak teljesítenie kell a nyilvános beszédre vonatkozó követelményeket, be kell tartania a nyelvi kultúra elveit, a nyelvtani és helyesírási szabályokat, a szlovák nyelv kiejtési szabályait és állandósult szakkifejezéseit.
(3) A reklám nem terjeszthető automatikus telefonos hívórendszer, telefax és elektronikus posta segítségével azon felhasználó előzetes belegyezése nélkül, aki a reklám befogadója.
(4) A reklám nem terjeszthető névre szólóan, ha a címzett a reklám kézbesítését előre elutasítja.
(5) A reklám nem terjeszthető, ha ellentétes a jó erkölccsel, olyan termékeket mutat be, melyek gyártása, eladása, szolgáltatása és használata tiltott, vagy amennyiben a termék nem teljesíti a külön jogszabály szerinti feltételeket.9a)
(6) A reklám nem mutathat be termékeket és szolgáltatásokat, amelyek jogosulatlan kezelését külön jogszabályok9b) tiltják.

4. §
Összehasonlító reklám
(1) Összehasonlító reklám az a reklám, amely közvetlenül vagy közvetetten egy másik versenytársat10) vagy annak termékét jelöli meg.
(2) Az összehasonlító reklám megengedett, ha
a) árukat, szolgáltatásokat vagy ingatlanokat hasonlít össze, melyek azonos szükségleteket elégítenek ki vagy azonos célt szolgálnak,
b) tárgyilagosan hasonlítja össze az áru, szolgáltatás vagy ingatlan egy vagy több konkrét, tipikus, alapvető és igazolható tulajdonságát, beleértve az árukat; az eredetmegjelöléssel ellátott áruk esetén4) csak az azonos eredetmegjelöléssel rendelkező árukat hasonlítja össze,
c) nem járat le és nem rágalmaz védjegyet, cégnevet, egyéb megkülönböztető jegyeket, árukat, szolgáltatásokat, a versenytárs tevékenységét vagy körülményeit,
d) nem használja becstelen módon a versenytárs védjegye, cégneve vagy más megkülönböztető jegye által garantált jó hírnevet, vagy a konkurens termék eredetmegjelölését,
e) az árut és a szolgáltatásokat nem a védjeggyel vagy cégnévvel megjelölt termékek hasonmásaként vagy másolataként mutatja be,
f) nem idézi elő a kereskedők közt, a reklám megrendelője és versenytársai közt, vagy a megrendelő és versenytársai védjegye, cégneve, egyéb megkülönböztető jegyei, áruja, szolgáltatásai közti összetévesztést,
g) nem megtévesztő.9)
(3) Egyéb összehasonlító reklám, mint a 2. bekezdés szerinti, tilos.

5. §
Alkoholtartalmú italok reklámja
(1) Az alkoholtartalmú italok reklámja11) nem
a) hozhatja összefüggésbe az alkoholfogyasztást annak fizikai vagy szellemi teljesítményre gyakorolt kedvező hatásával,
b) állíthatja, hogy az alkoholtartalmú italoknak gyógyító, serkentő vagy nyugtató hatásuk van, vagy hogy segítenek megoldani a személyes problémákat,
c) ösztönözhet mértéktelen alkoholfogyasztásra, vagy mutathatja be az absztinenciát vagy a józanságot hiányosságként,
d) hangsúlyozhatja az italok alkoholtartalmát mint a minőség ismérvét.
(2) Az alkoholtartalmú italok reklámja nem célozhat meg kiskorúakat, miközben semmilyen személy, aki kiskorúnak tekinthető, nem hozható összefüggésbe a reklámban alkoholtartalmú italok fogyasztásával.

6. §
Dohánytermékek reklámja
(1) Tilos a dohánytermékek reklámja
a) minden típusú információhordozón,
b) a dohánytermék nyilvánosságnak történő osztogatása révén,
c) a reklámtárgyakon, melyek nem függnek össze a dohányzással, és amelyeket a nyilvánosságnak osztogatnak, kivéve az olyan reklámtárgyakat, melyeket a termékek értékesítőhelyein osztogatnak,
d) dohánytermékek szponzori tevékenysége által,
e) a dohánytermék védjegyének, emblémájának, nevének vagy a dohánytermék egyéb jellegzetes ismertetőjegyének feltüntetése által, kivéve ezek feltüntetését az értékesítőhelyeken.
(2) A 6. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti rendelkezés nem alkalmazható azokra az árukra és szolgáltatásokra, melyek hasonló védjegyet vagy megegyező, vagy hasonló nevet használnak, mint a dohánytermékek, amennyiben
a) értékesítésük vagy szolgáltatásuk nem függ össze a dohánytermékek eladásával,
b) 2006. március 1-jét megelőzően kerültek forgalomba és
c) a védjegy vagy a név ábrázolása, megjelenítése és felhasználásának módja egyértelműen megkülönböztethető a dohánytermékeken feltüntetett védjegy vagy megjelölés ábrázolásától, megjelenítésétől vagy felhasználásának módjától.
(3) Nem minősül a dohánytermék reklámjának
a) a dohánytermékeket árusító és a dohányosok szükségleteit kielégítő szaküzletek DOHÁNY felirattal történő megjelölése,
b) a dohánytermék gyártójának közlekedési eszközein a saját védjegy feltüntetése,
c) kizárólag a dohány és dohánytermékek gyártóinak és a dohánnyal és dohánytermékekkel kereskedőknek szánt szórólapok, brosúrák és egyéb kiadványok kiadása,
d) a fogyasztónak szánt, a konkrét dohánytermékről szóló információ, melyet a dohánytermékek boltjában helyeztek el, melynek tartalmaznia kell a dohányzás káros hatásáról szóló figyelmeztetést, és amelyet úgy kell elhelyezni, hogy főként a bolt vásárlóit szólítsa meg,
e) a dohánytermék osztogatása a vele összefüggő üzleti tárgyalásokon.

7. §
Fegyverek és lőszerek reklámja
(1) Tilos a fegyverek és lőszerek13) reklámja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti reklámtilalom nem alkalmazható
a) a kizárólag a fegyver- és lőszergyártással és -eladással foglalkozó szakembereknek szánt információkra,
b) a fegyverek és lőszerek reklámjára a fegyverek és lőszerek eladására szakosodott üzletekben és kiállításokon, beleértve a kirakataikat és homlokzataikat, vagy az üzletek fegyver és lőszer eladásárára szakosodott részeiben,
c) a szakirodalomban és a szakfolyóiratokban megjelenő reklámra.

7.a §
Tilos a szervek, szövetek és sejtek13a) iránti keresletről és ezek elérhetőségéről szóló reklám, pénzügyi nyereség kínálása vagy szerzése, vagy hasonló előny szerzése céljából.

8. §
A gyógyszerek reklámja
(1) A gyógyszerek reklámja14) magában foglalja az orvoslátogató tájékoztatóit, agitációs tevékenységét vagy a gyógyszer előírására, kiadására, értékesítésére vagy fogyasztására irányuló ösztönzés bármilyen formáját.
(2) Gyógyszerek reklámjának minősül
a) a nyilvánosságnak szóló gyógyszerreklám,
b) a gyógyszerek előírására és kiadására jogosult személyeknek szóló reklám,
c) a gyógyszerek előírására és kiadására jogosult személyek felkeresése a gyógyszer bejegyzéséről szóló határozatot birtokló üzleti képviselő által (a továbbiakban „orvoslátogató“), melynek célja a gyógyszerek propagálása,
d) gyógyszerminták biztosítása a nyilvánosság és a gyógyszerek előírására és kiadására jogosult személyek számára,
e) a gyógyszerek előírására és kiadására irányuló ösztönzés biztosítása ajándék, ajánlat vagy bármilyen nemű előny, rendkívüli pénzbeli vagy tárgyi juttatás ígéretének formájában, kivéve azokat, melyek csekély értékűek,
f) promóciós események szponzorálása, melyeken a gyógyszerek előírására és kiadására jogosult személyek vesznek részt,
g) tudományos kongresszusok szponzorálása, melyeken a gyógyszerek előírására és kiadására jogosult személyek vesznek részt, beleértve az ezen eseményen való részvételükkel összefüggő utazási és szállásköltségeik térítését.
(3) Nem minősül a gyógyszer reklámjának
a) a gyógyszer megjelölése és a gyógyszer felhasználóinak szóló írásbeli tájékoztató,15)
b) a levelezés, mely a gyógyszerhez kapcsolódó specifikus kérdés megválaszolására szükséges nem propagációs jellegű anyaggal lehet kiegészítve,
c) a referencia anyagok és pl. a gyógyszer csomagolásának változására, a gyógyszerfelügyelet keretein belül a mellékhatásokról szóló figyelmeztetésre vonatkozó információk vagy a kereskedelmi katalógus és az árlista azzal a feltétellel, hogy nem tartalmaz semmilyen, a gyógyszerről szóló információt,
d) az egészséggel vagy az emberek betegségeivel kapcsolatos tájékoztató, amennyiben nem tartalmaz a gyógyszerre irányuló közvetlen vagy közvetett utalást,
e) a gyógyszer internetes kiadásáról, a gyógyszerek és egészségügyi segédeszközök választékáról, ezek áráról és az interneten igényelt kiadással kapcsolatos költségekről szóló információ közzététele más jogszabály alapján,15aa)
f) a gyógyszerek használatáról, árukról, a helyettes generikus gyógyszerekről és ellenjavallatokról és kölcsönhatásokról, vagy elektronikus alkalmazásról szóló információk közzététele, mely a gyógyszerekkel, a gyógyszerek árával, a helyettes generikus gyógyszerekkel és ellenjavallatokkal kapcsolatos információkat tartalmaz,
g) csak a gyógyszer vagy gyógyszerek nevét és árát tartalmazó információk közzététele.
(4) Tilos azon gyógyszerek reklámja,
a) melyek nincsenek a Szlovák Köztársaságban bejegyezve,16)
b) melyek kábítószereket, pszichotróp anyagokat és készítményeket tartalmaznak,17)
c) melyeknek kiadása orvosi vagy állatorvosi előíráshoz kötött,
d) melyeknek kiadása nem orvosi előíráshoz kötött, ugyanakkor térítésük az állami egészségbiztosítás alapján történik más jogszabály szerint.18)
(5) A (4) bekezdésben feltüntetett tilalom nem vonatkozik
a) a gyógyszer bejegyzéséről szóló határozatot birtokló vagy az őt helyettesítő képviselő által szervezett oltási kampányra, amennyiben az Egészségügyi Minisztérium engedélyt adott rá,
b) a gyógyszerek előírására és kiadására jogosult személyeknek szóló reklámra.
(6) Tilos
a) a gyógyszerek közvetlen forgalmazása a nyilvánosság részére, ha az reklámcélt szolgál,
b) a gyógyszerek előírására és kiadására jogosult személyek felkeresése rendelési idejük alatt a gyógyszerek propagálása céljából,
c) a humán gyógyszerek előírására jogosult személyeknek rendelési idejük alatt fogadni a humán gyógyszerek reklámozása céljából érkező orvoslátogatókat,
d) antimikrobiális állategészségügyi gyógyszerek bármiféle terjesztése propagációs céllal, beleértve a külön jogszabály szerinti mintaküldést is.18b)
(7) A gyógyszerek reklámjának
a) minden részében meg kell egyeznie a gyógyszer jellegzetes tulajdonságainak összefoglalójában szereplő adatokkal,15a)
b) elő kell segítenie a gyógyszer ésszerű használatát a gyógyszer tulajdonságairól nyújtott objektív információk által, a gyógyszer tulajdonságainak eltúlzása nélkül,
c) a reklám nem lehet megtévesztő.
(8) Anélkül, hogy a (4) és (6) bekezdést érintené, minden, a nyilvánosságnak szánt gyógyszerreklámnak
a) úgy kell felépülnie, hogy egyértelművé váljon belőle, hogy ez az információ reklám, és hogy a termék, mely a reklám tárgya, egyértelműen azonosítható legyen gyógyszerként,
b) tartalmaznia kell
1. a gyógyszer nevét és a hatóanyag nevét, amennyiben egy hatóanyagot tartalmaz,
2. a gyógyszer helyes használatáról szóló szükséges információkat,
3. a gyógyszer helyes használatára vonatkozó információ figyelmes elolvasására vonatkozó kifejezett és érthetőutasítást, mely a gyógyszer felhasználóinak szánt írásos információ részét képezi, és a gyógyszerhez csomagolják,
4. a következő szöveget: „Hagyományos növényi gyógyszer kizárólag hosszú távú használattal bizonyított indikációk esetére“, ha a reklám tárgya hagyományos növényi gyógyszer.
(9) A nyilvánosságnak szánt gyógyszerreklám nem tartalmazhat olyan elemet, amely
a) azt a benyomást kelti, hogy az orvosi kivizsgálás és beavatkozás szükségtelen,
b) a diagnózis és a gyógykezelés meghatározását levelezés útján kínálja,
c) azt a benyomást kelti, hogy a gyógyszer hatása garantált és nem kísérik semmilyen mellékhatások, vagy a gyógyszer jobb vagy ugyanolyan jó, mint más gyógyszer vagy gyógykezelés hatásai,
d) azt sugallja, hogy a személy jó egészségi állapota javulhatna a gyógyszer szedésével,
e) azt sugallja, hogy a személy jó egészségi állapotát ronthatja, ha nem használja a gyógyszert; ez a tilalom nem vonatkozik az (5) bekezdésben foglalt oltási kampányokra,
f) kizárólag vagy főleg gyermekeket szólít meg,
g) olyan tudósok, egészségügyi dolgozók vagy ismert személyek ajánlásait tartalmazza, akik népszerűségük által elősegíthetik a gyógyszerek fogyasztását,
h) a gyógyszert élelmiszerhez, kozmetikumhoz vagy más fogyasztási cikkhez hasonlítja,
i) azt a benyomást kelti, hogy a gyógyszer biztonságossága vagy hatékonysága abban rejlik, hogy természetes eredetű,
j) az anamnézis (kórisme) leírásával vagy részletes bemutatásával téves öndiagnózishoz vezethet,
k) túlzott, fenyegető vagy megtévesztő módon hivatkozik a megbetegedés meggyógyításáról szóló igazolásra,
l) túlzott, fenyegető vagy megtévesztő módon használja az emberi szervezet betegség vagy sérülés által okozott változásainak ábrázolását, és szemlélteti a gyógyszer hatását ezekre a változásokra az emberi szervezetben.
(10) A gyógyszerek előírására és kiadására jogosult személyeknek szóló reklámnak tartalmaznia kell
a) a gyógyszerről szóló általános információkat, melyek megegyeznek a gyógyszer jellegzetes tulajdonságainak összefoglalójával,15a)
b) a gyógyszer kiadásának módja szerinti besorolását,
c) a kidolgozás vagy aktualizáció dátumát.
(11) Azon gyógyszer dokumentációjának, melyet a gyógyszerek előírására és kiadására jogosult személyeknek adnak át a gyógyszer propagálása folyamán, pontos és aktuális adatokat kell tartalmaznia, melyek igazolhatóak és kellőképpen teljesek, hogy a befogadó félnek lehetővé tegyék a propagált gyógyszer terapeutikus értékéről saját vélemény alkotását. Azokat az árajánlatokat, táblázatokat és más illusztrációs elemeket, melyeket az orvosi folyóiratokból vagy más tudományos munkákból vettek át és használtak fel a dokumentációban, hitelesen kell idézni és fel kell tüntetni a pontos forrásukat.
(12) Az orvoslátogató köteles elvégezni egy képzést, és elegendő tudományos ismerettel kell rendelkeznie ahhoz, hogy képessé váljon a lehető legpontosabb és legteljesebb információk átadására azzal a gyógyszerrel kapcsolatban, melyet propagál. A képzést a gyógyszer bejegyzéséről szóló határozatot birtokló személy köteles biztosítani.
(13) Az orvoslátogató a gyógyszerek előírására és kiadására jogosult személyeknél tett minden látogatása alkalmával átadja, vagy elérhetővé teszi azon gyógyszerek jellegzetes tulajdonságainak összefoglalóját, melyeket propagál; információt nyújthatnak a gyógyszer áráról és a gyógyszer egészségügyi biztosítás által történő térítésének nagyságáról és feltételeiről.
(14) Az orvoslátogató átadja a mellékhatások monitorozását végző rendszer tevékenységéért felelős személynek [23. § (1) bekezdés l) pontja] az azon gyógyszerek használatára vonatkozó információkat, melyeket propagál; az információk közt feltüntetik az összes mellékhatást, melyet a meglátogatott személyek jelentettek nekik.
(15) Ha a gyógyszereket a gyógyszerek előírására és kiadására jogosult személyeknek propagálják, tilos ezen személyeknek ajándékokat, vagyoni és természetbeni juttatásokat és előnyöket nyújtani, ajánlani és ígérni.
(16) A propagációs rendezvényeken a megvendégelés szigorúan csak a propagációs rendezvény céljára korlátozódhat és kizárólag egészségügyi dolgozóknak nyújtható; jelen rendelkezés nem gátolja, hogy a megvendégelésre közvetlen vagy közvetett módon a kizárólag szakmai és tudományos célú rendezvényeken kerüljön sor, amennyiben az ilyen megvendégelés szigorúan mindig a rendezvény fő tudományos céljára korlátozódik, és nem érint más személyeket, csak az egészségügyi dolgozókat.
(17) A gyógyszerek előírására és kiadására jogosult személyeknek tilos ajándékot, pénzbeli, anyagi vagy más előnyt követelni vagy elfogadni a (15) bekezdés alapján és tilos a (16) bekezdéssel ellentétben álló megvendégelést elfogadni.
(18) A (15) és (16) bekezdésekben foglalt tilalmak és korlátozások nincsenek hatással a külön törvény szerinti árintézkedésekre.18a)
(19) A gyógyszer bejegyzéséről szóló határozatot birtokló személy gyógyszermintát csak a gyógyszer előírására jogosult személynek adhat írásbeli kérvénye alapján, méghozzá a bejegyzett gyógyszer16) legkisebb kiszereléséből két mintát évente, mely az „INGYENES ORVOSI MINTA – NEM ELADÓ” megjelöléssel van ellátva és a gyógyszer jellegzetes tulajdonságainak összefoglalóját is tartalmazza csatolmányként.
(20) A gyógyszerminták ellenőrzését és nyilvántartását a gyógyszer bejegyzéséről szóló határozatot birtokló személy biztosítja.
(21) Tilos az olyan gyógyszerminták szolgáltatása, melyek kábítószereket vagy pszichotróp anyagokat tartalmaznak.
(22) A gyógyszer bejegyzéséről szóló határozatot birtokló személy köteles
a) saját cégén belül tudományos szolgálatot létrehozni, mely felelős az általa forgalomba hozott gyógyszerekről szóló információkért,
b) az Állami Gyógyszerfelügyeleti Intézet és az Állami Állategészségügyi Biokészítmény- és Gyógyszerfelügyelet Intézete21) (a továbbiakban csak „állategészségügyi gyógyszerfelügyelet”) rendelkezésére bocsátani vagy neki átadni minden, a cégéből kikerülő reklámmintát, a nyilatkozatot azon személyekről, akiknek ezeket szánják, valamint a terjesztés módjáról és a terjesztés kezdetének időpontjáról,
c) biztosítani, hogy a cége gyógyszerreklámai összhangban legyenek jelen törvény és külön jogszabály21c) követelményeivel,
d) ellenőrizni, hogy azok az orvoslátogatók, akiket alkalmaz, szakmailag képzettek-e a (12) bekezdés alapján és teljesítik-e kötelezettségeiket a (13) és (14) bekezdés alapján,
e) információkat szolgáltatni az Állami Gyógyszerfelügyeleti Intézetnek és az állategészségügyi gyógyszerfelügyeletnek és együttműködni vele, amennyiben ezen szervek ezt tevékenységük folyamán kérvényezik,
f) biztosítani, hogy az Állami Gyógyszerfelügyeleti Intézet és az állategészségügyi gyógyszerfelügyelet határozatai haladéktalanul és teljeskörűen végrehajtásra kerüljenek.
(23) A gyógyszer bejegyzéséről szóló határozatot birtokló személy számára nem tiltott a gyógyszer közös reklámozása egy vagy több általa meghatározott jogi személlyel vagy természetes személlyel.
(24) Jelen törvény rendelkezései vonatkoznak a homeopátiás gyógyszerek reklámjára is a (4) bekezdés a) pontjának kivételével. A homeopátiás gyógyszerek reklámjában csak olyan információk és adatok használhatók fel, melyeket a homeopátiás gyógyszer bejegyzésénél jóváhagytak.

9. §
A csecsemőtápszerek és az azokat kiegészítő készítmények reklámja
(1) A csecsemőtápszerek és az azokat kiegészítő készítmények reklámja19) csak a csecsemők és a kisgyermekek gondozásáról szóló publikációkban és tudományos publikációkban megengedett, és csak tudományosan igazolt és tényszerűen pontos adatokat tartalmazhat. Nem vezethet olyan következtetéshez, hogy a csecsemőtápszerek és a kiegészítő készítmények az anyatejjel egyenértékűek vagy jobbak, mint az anyatej.
(2) A csecsemőtápszerek és a kiegészítő készítmények reklámjának
a) tartalmaznia kell a megfelelő elkészítésükre és használatukra vonatkozó információkat,
b) nem szabad tartalmaznia a „humanizált“, „maternizált“ vagy hasonló kifejezéseket.
(3) A csecsemőtápszerek reklámjának továbbá
a) tartalmaznia kell az egyértelmű és könnyen olvasható szöveget: „Fontos figyelmeztetés“ a szoptatás elsőbbségére rámutató szöveggel, kiegészítve azzal az ajánlással, hogy a termék csak az orvosszakértők, táplálkozásszakértők és gyógyszerszakértők vagy más, a szoptatással szakmai szinten foglalkozó személyek tanácsai alapján kerüljön használatra,
b) nem szabad tartalmaznia a csecsemő olyan megjelenítését vagy olyan képet vagy adatot, amelyek idealizálhatnák az ilyen termék használatát, tartalmazhat viszont a termék meghatározására szolgáló grafikus megjelenítést, vagy az elkészítésének vagy használatának módját megjelenítő illusztrációt.
(4) Tilos a csecsemőtápszerek reklámja azok mintáinak osztogatásával, a rá vonatkozó kedvezményre való figyelmeztetéssel, további más termékek hozzáadásával vagy különleges ajánlattal.

9.a §
Az energetikailag jelentős termék reklámja
Az energetikailag jelentős termék reklámjának, melyre külön jogszabály vonatkozik, amely információt tartalmaz az energiafogyasztásról vagy az energetikailag jelentős termék áráról, tartalmaznia kell a termék energetikai hatékonyságának osztályára vonatkozó utalást.

10. §
Felügyelet
(1) Jelen törvény betartásának felügyeletét
a) az élelmiszerek hatósági ellenőrzését végző szervek végzik az élelmiszerek reklámja esetén, a külön törvényben meghatározott hatáskör alapján,20)
b) az Állami Gyógyszerfelügyeleti Intézet21) végzi a gyógyszerek reklámja esetén,
c) az állategészségügyi gyógyszerfelügyelet21) látja el az állatgyógyászati készítmények reklámtevékenységének ellenőrzését,1c)
d) a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala és a regionális közegészségügyi hivatalok21a) végzik a kozmetikai készítmények, különleges táplálkozási célokra szolgáló élelmiszerek, beleértve a csecsemőtápszerek és az azokat kiegészítő készítmények, a táplálék kiegészítők és a fogyasztó számára csomagolt ásványvizek, forrásvizek és ivóvíz reklámját,
e) a Szlovák Nemzeti Bank végzi a pénzügyi fogyasztóknak szánt pénzügyi szolgáltatások21b) reklámja esetén, miközben külön jogszabály1) szerint jár el,
f) a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet végzi a dohánytermékek reklámja és az olyan termékek reklámja esetén, melyek felügyeletét a tárgyi illetékesség alapján nem az a) – e) pontokban megjelölt szervek végzik.
(2) A jelen törvény betartásának felügyelete során arányos mértékben érvényes a külön jogszabály22) szerinti önkorlátozási mechanizmus, ha a reklámot kiadvány vagy ügynökségi szolgáltatás útján terjesztik.

11. §
Bírságok
(1) Amennyiben 10. § 1. bekezdésében megjelölt felügyeleti szervek (a továbbiakban „felügyeleti szervek“) megállapítják, hogy sor került jelen törvény megsértésére, megtiltják a reklám terjesztését; a reklám terjesztését megtilthatják akkor is, ha a 4. § (3) pontjának megsértése fenyeget. A reklám terjesztésének tiltásáról szóló határozatban a felügyeleti szerv kiszabhatja ezen határozat vagy részeinek közzétételi kötelezettségét és helyreigazító nyilatkozat közzétételét a tömegtájékoztató eszközökben.
(2) A 4. § (1)-(3) pontjainak megsértése miatt folytatott eljárásban a reklám megrendelője köteles a felügyeleti szerv kérelme esetén a reklám tárgyi adatainak hitelességét igazoló bizonyítékok beterjesztésére a beterjesztésükről szóló felszólítás kézbesítésétől számított 15 napon belül. Ha a reklám megrendelője ilyen bizonyítékokat nem terjeszt be a felügyeleti hatóságnak vagy ezek a bizonyítékok nem elégségesek, ez úgy értendő, hogy az összehasonlító reklám megengedhetetlen.
(3) Az (1) és (2) bekezdésekbe foglalt intézkedéseken kívül a felügyeleti szerv a következő pénzbírságokat szabja ki
a) 1 660 euróig a gyógyszerek előírására és kiadására jogosult személynek a 8. § (17) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén és az orvoslátogatónak a 8. § (12)-(14) bekezdéseiben foglalt rendelkezések megsértése esetén,
b) 3 320 euróig a reklám terjesztőjének a 3. § (2) bekezdés, a 8. § (8), (9) vagy a (24) bekezdés megsértése esetén és más személynek a 8. § (6) bekezdés megsértése esetén,
c) 66 400 euróig a reklám terjesztőjének a reklámra vonatkozó általános követelmények megsértése esetén a 3. § (1) bekezdés alapján kivéve a b) és c) pontokat, a (3)-(6) bekezdések alapján és a néhány termék reklámjára vonatkozó követelmények az 5-7. §, 8. § (4) bekezdés és a 9. § alapján és a gyógyszer bejegyzéséről szóló határozatot birtokló személynek, amennyiben a reklám tárgya a gyógyszer, a 8. § (11), (15), (16), (19)-(22) és (24) bekezdésekben foglalt rendelkezések megsértése esetén,
d) 33 200 eurótól 99 600 euróig a reklám terjesztőjének a reklámra vonatkozó általános követelmények megsértése esetén a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontjai alapján,
e) 166 000 euróig a reklám megrendelőjének tiltott összehasonlító reklám esetén, a 4. § (1)-(3) bekezdések alapján és a 8. § (4), (7)-(10) és (24) bekezdések rendelkezéseinek megsértése alapján.
(4) A pénzbírság kiszabásánál a felügyeleti szerv figyelembe veszi a jogellenes magatartás súlyosságát, időtartamát, következményeit és azt, hogy jelen törvény ismételt megsértéséről van-e szó.
(5) A pénzbírság egy éven belül szabható ki attól a naptól számítva, amikor a felügyeleti szerv értesült a törvény megsértéséről, legkésőbb viszont a törvénysértés napjától számított három éven belül.
(6) A 3. bekezdés szerinti büntetés a büntetés kiszabásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül fizetendő be. A bírságokból származó, a jelen törvény betartásának felügyelete során keletkezett bevétel az állami költségvetés bevételét képezik.
(7) A büntetések kiszabása során a felügyeleti szervek eljárására a közigazgatási eljárásról szóló általános előírás vonatkozik,23) kivéve a 10. § 1. bek. e) pontja szerinti felügyeleti szerv eljárásai esetén, amelyekre külön jogszabály vonatkozik.1)

11.a §
Ezzel a törvénnyel átvételre kerülnek az Európai Unió kötelező erejű jogi aktusai, amelyek a mellékletben kerültek felsorolásra.

11.b §
Átmeneti rendelkezések a 2015. január 1-jétől hatályos módosításokhoz
(1) A Szlovák Kereskedelmi Felügyelet által 2015. január 1-je előtt megkezdett és be nem fejezett felügyelet a pénzügyi fogyasztóknak szánt pénzügyi szolgáltatások reklámja területén a 2014. december 31-éig hatályos jogszabályok szerinti eljárással fejezendő be. Ezen felügyelet során a 2015. január 1-jéig létrejött cselekmények jogi hatálya fennmarad.
(2) A 2015. január 1-je előtt megkezdett és be nem fejezett eljárások a pénzügyi fogyasztóknak szánt pénzügyi szolgáltatások reklámja területén a 2014. december 31-éig hatályos jogszabályok szerint fejezendőek be. Az eljárás során a 2015. január 1-jéig létrejött cselekmények jogi hatálya fennmarad.

12. §
Megszüntető rendelkezések
Megszűnik:
1. A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 220/1996. sz., a reklámról szóló, a Tt. 140/1998. sz. törvényével módosított törvénye
2. A Tt. 67/1997. sz., a nemdohányzók védelméről szóló törvényének 3. §-a.


II. cikkely

A Tt. 513/1991. sz., Kereskedelmi Törvénykönyve, a Tt. 264/1992. sz., a Tt. 600/1992. sz., a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 278/1993. sz., a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 249/1994. sz., a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 106/1995. sz., a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 171/1995. sz., a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 58/1996. sz., a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 317/1996. sz., a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 373/1996. sz., a Tt. 11/1998. sz., a Tt. 127/1999. sz., a Tt. 263/1999. sz., és a Tt. 238/2000. sz. törvények értelmében az alábbi módon változik és egészül ki:
1. a 45. § a címmel együtt így hangzik:
„45. §
Megtévesztő reklám
(1) A megtévesztő reklám az áruk, szolgáltatások, ingatlanok, cégnév, védjegy, a termék eredetmegjelölése és egyéb, a vállalkozással összefüggő egyéb jogok és kötelességek reklámja, mely megtéveszti vagy megtévesztheti azokat a személyeket, akiknek szánják őket, vagy akikhez eljut, és amely félrevezető mivoltának következtében hatással lehet ezen személyek gazdasági magatartására, vagy amely károsítja vagy károsíthatja a versenytársat vagy a fogyasztót.
(2) A reklám félrevezető mivoltának megítélésekor figyelembe kell venni annak minden jellemzőjét, főleg a benne közzétett információkat
a) az áruról és a szolgáltatásokról, elérhetőségükről, kivitelezésükről, összetételükről, előállításuk vagy kiszállításuk módjáról és időpontjáról, megfelelőségükről és felhasználásuk módjáról, mennyiségükről, földrajzi vagy kereskedelmi eredetükről vagy azokról az eredményekről, melyek használatuktól várhatók, vagy a tesztelésük és ellenőrzésük eredményeiről,
b) az árról vagy az áruk kiszámításának módjáról és azokról a feltételekről, melyek betartása mellett kiszállításukra vagy szolgáltatásukra sor kerül,
c) a reklám versenytársának jellemző vonásairól, főleg kilétéről, szakmai felkészültségéről, ipari jogvédelméről, szellemi tulajdonáról, díjairól és kitüntetéseiről.“.
2. Az 50. § (2) bekezdés végéhez a következő szavak kapcsolódnak: „vagy ha ezeket az adatokat feltüntette az összehasonlító reklámban“.


III. cikkely

A Tt. 308/2000. sz., a műsorszolgáltatásról és retranszmisszióról és a Tt. 195/2000. sz., a távközlésről szóló törvénye az alább módon változik és egészül ki:
1. A 2. § (4) bekezdése így hangzik:
"(4) Jelen törvény vonatkozik azokra a jogi személyekre vagy természetes személyekre is, melyek nem számítanak műsorszolgáltatónak az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, nem vonatkozik rájuk a (2) bekezdés, és amelyek nem számítanak valamely európai uniós tagállamban alapítottnak, vagy valamely a Határokat Átlépő Televíziózásról Szóló Egyezmény szerződő feleiben alapítottnak,8) amennyiben
a) a Szlovák Köztársaságnak kijelölt frekvenciát2) használják,
b) nem használják a Szlovák Köztársaságnak, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Határokat Átlépő Televíziózásról Szóló Egyezmény szerződő felének kijelölt frekvenciát,8) hanem a Szlovák Köztársaság műholdas kapacitását használják,
c) nem használják a Szlovák Köztársaságnak, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Határokat Átlépő Televíziózásról Szóló Egyezmény8) szerződő felének kijelölt frekvenciát, sem a Szlovák Köztársaság, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Határokat Átlépő Televíziózásról Szóló Egyezmény szerződő felének műholdas kapacitását,8) hanem a Szlovák Köztársaság területéről sugárzott, a műholdat elérő jelzést.“.
2. A 32. § (1) bekezdése így hangzik:
„A jelen törvény szerinti sugárzásra vonatkoznak a reklámról szóló általános előírások,29) amennyiben jelen törvény másként nem rendelkezik.“.
A 29-es hivatkozásra vonatkozó lábjegyzet így hangzik:
„29) A Tt. 147/2001. sz. törvénye reklámról és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről.“.
3. A 32. § (15) bekezdése hatályon kívül került.


IV. cikkely

Jelen törvény 2001. május 1-jén lép hatályba.


Rudolf Schuster s. k.
Jozef Migaš s. k.
Mikuláš Dzurinda s.k.


1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/6 rendelete (2018. december 11.) az állatgyógyászati készítményekről és a 2001/82/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 4., 2019.1.7.).
1a) Például a Tt. 634/1992. sz., a fogyasztók védelméről szóló többször módosított törvény, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 152/1995. sz., az élelmiszerekről szóló többször módosított törvénye, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 1/1996. sz., az audiovízióról szóló többször módosított törvénye, a Tt. 147/2001. sz., törvénnyel módosított a Tt. 308/2000.sz., a sugárzásról és a retranszmisszióról és a Tt. 195/2000. sz., a telekommunikációról szóló törvény, a Tt. 747/2004. sz. törvénye a pénzügyi piac felügyeletéről és egyes törvények módosításáról a későbbi jogszabályok értelmében.
1b) Például a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 78/1992. sz., az adótanácsadókról és az Adótanácsadók Szlovák Kamarájáról szóló többször módosított törvény, a Tt. 586/2003. sz., az ügyvédségről és a Tt. 455/1991. sz., az egyéni vállalkozásról szóló többször módosított törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény, a Tt. 540/2007. sz., a könyvvizsgálókról, a könyvvizsgálatról és a könyvvizsgálat végrehajtása feletti ellenőrzésről szóló törvény és a Tt. 431/2002. sz., a könyvelésről szóló, többször módosított törvény.
1c) Az 2019/6/EU sz. rendelete 4. cikkének 40. bek.
2) A Kereskedelmi Törvénykönyv 8-12. §-ai.
3) A Tt. 55/1997. sz., a védjegyekről szóló törvény 1. § -a.
4) A Tt. 159/1973. sz., az eredetmegjelöléséssel ellátott termékek védelméről szóló többször módosított törvény.
5) Például a Tt. 634/1992. sz., többször módosított törvény 10. § (1) és (2) bekezdései, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 152/1995. sz. törvényének 9. § (1) bekezdése.
6) Például a Tt. 563/1991. sz., a könyvelésről szóló többször módosított törvény 20. §-a.
9) A Kereskedelmi Törvénykönyv 45. §-a.
9a) A Tt. 129/2010. sz., a fogyasztói hitelekről és más hitelekről és fogyasztóknak szánt kölcsönökről és más törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 3. §-a.
9b) Például a Tt. 725/2004. sz. törvénye a közúti közlekedésben résztvevő járművek üzemeltetésének feltételeiről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről a Tt. 412/2015. sz. törvénye értelmében.
10) A Kereskedelmi Törvénykönyv 41. § -a.
11) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 219/1996. sz., az alkoholtartalmú italokkal való visszaélés megakadályozásáról és az alkoholelvonól létrehozásáról és működtetéséről szóló törvényének 1. §-a.
12) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 152/1995. sz. törvényének 13. §-a.
13) Például a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 246/1993. sz., a fegyverekről és lőszerekről szóló többször módosított törvénye, a Tt. 179/1998. sz., a hadi anyagokkal való kereskedésről és a Tt. 455/1991. sz., az egyéni vállalkozásról szóló többször módosított törvény kiegészítéséről szóló többször módosított törvény.
13a) A Tt. 576/2004. sz., az egészségügyi ellátásról, az egészségügyi ellátással összefüggő szolgáltatásokról és más törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló többször módosított törvény 35-39.d §-a.
14) A Tt. 362/2011. sz., a gyógyszerekről és az egészségügyi segédeszközökről és más törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 2. § 7. bek., 64. § 1. bek. és 87. § 1. bek. a későbbi módosítások szerint.
15) A Tt. 362/2011. sz. törvény 62. §-a
15a) A Tt. 362/2011. sz. törvény 63. §-a
15aa) A Tt. 362/2011. sz. törvény 22. §-a.
16) A Tt. 362/2011. sz. törvény 46. §-a.
17) A Tt. 139/1998. sz., a kábítószerekről, pszichotróp anyagokról és készítményekről szóló többször módosított törvény 2. § (1)-(3) bekezdése.
18) A Tt. 577/2004. sz., az egészségbiztosítás által térített egészségügyi ellátás mértékéről és az egészségügyi ellátással összefüggő szolgáltatások térítéséről szóló többször módosított törvény.
18a) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 18/1996. sz., az árakról szóló többször módosított törvénye.
18b) Az 2019/6/EU sz. rendelete 119. cikkének 9. bek.
19) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa Tt. 152/1995. sz. törvényének 6. § (3) bekezdése.
20) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 152/1995. sz., az élelmiszerekről szóló többször módosított törvényének 23. §-a.
21) A Tt. 362/2011. sz. törvénye.
21a) A Tt. 126/2006. sz., a közegészségbiztosításról és más törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló többször módosított törvény 3. § -ának (1) bekezdésének b) és c) pontja.
21b) a Tt. 747/2004. sz. törvénye 1. § 3. bek. c) pontja a későbbi jogszabályok értelmében.
21c) Az 2019/6/EU sz. rendeletének 119–121. cikke.
22) A Tt. 265/2022. sz., a kiadókról és a sajtó- és audiovíziós regiszterről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye 26. §-a (sajtótörvény).
23) A Tt. 71/1967. sz., a közigazgatási eljárásról szóló törvénye (közigazgatási rendtartás).


Melléklet a Tt. 147/2001. számú törvényéhez

Az Európai Uniótól átvett kötelező erejű jogi aktusok jegyzéke
1. Az Európai Parlament és a Tanács 2003/33/EK irányelve, kelt: 2003. május 26-án, a tagállamok dohánytermékek reklámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről (HL L 152, 20.6.2003, p. 16).
2. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/23/EK irányelve, kelt: 2004. március 31-én, az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról (HL L 102, 7.4.2004, p. 48)
- 12. cikkely (2) bekezdése.
3. Az Európai Parlament és a Tanács 2001/83/EK többször módosított irányelve, kelt: 2001. november 6-án, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (HL L 311, 28.11.2001, p.67) módosítva a 2002/98/EK irányelvével, kelt: 2003. január 27-én (HL L 033, 8.2.2003, p. 30), módosítva az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelvével, kelt: 2004. március 31-én (HL L 136, 30.04.2004, p. 85), módosítva az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelvével, kelt: 2004. március 31-én (HL L 136, 30.04.2004, p. 34).
4. A Tanács 84/450/EGK módosított irányelve, kelt: 1984. szeptember 10-én, a megtévesztő és összehasonlító reklámról (Különleges kiadás HL L 250, 19.9.1984, p. 17), módosítva Az Európai Parlament és a Tanács 97/55/EK irányelvével, kelt: 1997. október 6-án (Különleges kiadás HL L 290, 23.10.1997 p. 18).
5. Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve, kelt: 2005. május 11-én, a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelv) ( HL L 149/22, 11.6.2005).
6. Az Európai Parlament és a Tanács 2010/30/EU irányelve, kelt: 2010. május 19-én, az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről (átdolgozás) (HL L 153, 18.6.2010, p.1).
7. Az Európai Parlament és a Tanács 2010/53/EU irányelve, kelt: 2010. július 7-én, az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról (HL L 207, 6. 8. 2010).
Časová verzia účinná od 1. augusta 2022

147/2001 Z. z.

Zákon
O REKLAME
a o zmene a doplnení niektorých zákonov


z 5. apríla 2001


Zmena:
23/2002 Z. z. s účinnosťou od 7. februára 2002
525/2005 Z. z. s účinnosťou od 15. decembra 2005
282/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. júna 2006
342/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. júna 2006
102/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2007
648/2007 Z. z. s účinnosťou od 29. decembra 2007
402/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2009
182/2011 Z. z. s účinnosťou od 20. júla 2011
362/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2011
313/2012 Z. z. s účinnosťou od 15. októbra 2012
459/2012 Z. z. s účinnosťou od 2. januára 2013
102/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2014
199/2014 Z. z. s účinnosťou od 17. júla 2014
373/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2015
412/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. marca 2016
307/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2019
532/2021 Z. z. s účinnosťou od 28. januára 2022
265/2022 Z. z. s účinnosťou od 1. augusta 2022


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1
Predmet zákona
Tento zákon ustanovuje všeobecné požiadavky na reklamu, požiadavky na reklamu niektorých produktov, ochranu spotrebiteľov a podnikateľov pred účinkami neprípustnej porovnávacej reklamy a pôsobnosť orgánov verejnej správy pri výkone dozoru alebo dohľadu (ďalej len „dozor“) nad dodržiavaním tohto zákona a osobitných predpisov.1) Tento zákon sa použije, ak osobitný zákon neustanovuje inak.1a)

§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Podľa tohto zákona
a) reklama je predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou1b) s cieľom uplatniť produkty na trhu, ak osobitný predpis neustanovuje inak,1c)
b) produkt je tovar, služby, nehnuteľnosti, obchodné meno,2) ochranná známka,3) označenie pôvodu výrobkov4) a iné práva a záväzky súvisiace s podnikaním,
c) šíriteľ reklamy je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá reklamu šíri,
d) tabakový výrobok je výrobok určený na fajčenie, šnupanie, cmúľanie alebo žuvanie, ak je čo len čiastočne vyrobený z tabaku,
e) sponzorstvo tabakového výrobku je finančný alebo vecný príspevok alebo iné plnenie pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, na podujatie alebo činnosť, ktorého účelom alebo vedľajším výsledkom je reklama tabakového výrobku; sponzorstvom tabakového výrobku nie je plnenie, ktoré je poskytnuté ako odplata za tovar alebo službu,
f) objednávateľom reklamy je ten, kto si objedná u šíriteľa reklamy šírenie reklamy.
(2) Reklamou nie je
a) označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, označenie prevádzkarne alebo organizačnej zložky právnickej osoby alebo fyzickej osoby obchodným menom, ako aj označenie budov, pozemkov a iných nehnuteľných vecí alebo hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo v nájme týchto osôb,
b) označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou,
c) označenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré sa musia na nich uvádzať podľa osobitného predpisu,5)
d) zverejnenie výročnej správy o hospodárení, účtovnej závierky, auditu podniku alebo iných informácií o podniku, ak povinnosť ich zverejnenia vyplýva z osobitného predpisu.6)

§ 3
Všeobecné požiadavky na reklamu
(1) Reklama nesmie
a) obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné cítenie alebo náboženské cítenie, ako aj akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, rasy a sociálneho pôvodu,
b) propagovať násilie, vandalizmus alebo vulgárnosť a navádzať na protiprávne konanie alebo vyjadrovať s ním súhlas,
c) prezentovať nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom,
d) prezentovať produkty poškodzujúce životné prostredie alebo produkty škodlivé životu alebo zdraviu ľudí, zvierat alebo rastlín bez toho, aby sa na škodlivosť výslovne a zreteľne neupozornilo,
e) ohrozovať fyzické zdravie ani psychické zdravie občana,
f) prezentovať potraviny a výživové doplnky tak, akoby mali účinky liekov,
g) obsahovať osobné údaje, údaje o majetkových pomeroch osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,
h) odvolávať sa na vyhlásenia iných osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,
i) zasahovať do práv iných osôb bez ich súhlasu,
j) zneužívať dôveru maloletých osôb, najmä
1. podnecovať na správanie, ktoré môže ohroziť ich zdravie, psychický vývin alebo morálny vývin,
2. zobrazovať ich v nebezpečných situáciách.
(2) Reklama musí spĺňať požiadavky na verejné rečové prejavy, dodržiavať zásady jazykovej kultúry, gramatické a pravopisné pravidlá, pravidlá výslovnosti slovenského jazyka a ustálenú odbornú terminológiu.
(3) Reklama sa nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy.
(4) Reklama sa nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta.
(5) Reklama sa nesmie šíriť, ak je v rozpore s dobrými mravmi, prezentuje produkty, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie sú zakázané, alebo ak nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.9a)
(6) Reklama nesmie prezentovať výrobky alebo služby, ktorých neoprávnená manipulácia je zakázaná osobitnými predpismi.9b)

§ 4
Porovnávacia reklama
(1) Porovnávacou reklamou je reklama, ktorá priamo alebo nepriamo označuje iného súťažiteľa10) alebo jeho produkty.
(2) Porovnávacia reklama je prípustná, ak
a) porovnáva tovary, služby alebo nehnuteľnosti, ktoré uspokojujú rovnaké potreby alebo sú určené na rovnaký účel,
b) objektívne porovnáva jednu alebo viac konkrétnych, typických, podstatných a overiteľných vlastností tovarov, služieb alebo nehnuteľností, vrátane ich ceny; pri tovaroch s označením pôvodu4) porovnáva iba tovary s rovnakým označením,
c) nediskredituje ani nehaní ochranné známky, obchodné mená, ďalšie rozlišovacie znaky, tovary, služby, činnosti alebo okolnosti súťažiteľa,
d) nevyužíva nečestne výhodu dobrého mena ochrannej známky, obchodného mena alebo iných rozlišujúcich znakov súťažiteľa alebo označenie pôvodu konkurenčných produktov,
e) nepredstavuje tovar alebo služby ako napodobeniny alebo kópie tovaru alebo služieb označených chránenou ochrannou známkou alebo obchodným menom,
f) nevyvoláva zámenu medzi obchodníkmi, medzi objednávateľom reklamy a súťažiteľom alebo medzi ochrannými známkami, obchodnými menami, inými rozlišujúcimi znakmi, tovarmi alebo službami objednávateľa reklamy a súťažiteľa,
g) nie je klamlivá.9)
(3) Iná porovnávacia reklama ako podľa odseku 2 je neprípustná.

§ 5
Reklama alkoholických nápojov
(1) Reklama alkoholických nápojov11) nesmie
a) dávať do súvislosti spotrebu alkoholu s priaznivým účinkom na telesnú výkonnosť alebo na duševnú výkonnosť,
b) tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečivé vlastnosti, povzbudzujúci alebo upokojujúci účinok alebo že pomáhajú riešiť osobné problémy,
c) nabádať na nestriedme požívanie alkoholických nápojov alebo prezentovať abstinenciu alebo triezvosť ako nedostatok,
d) zdôrazňovať obsah alkoholu v nápojoch ako znak ich kvality.
(2) Reklama alkoholických nápojov sa nesmie zameriavať na maloleté osoby, pritom žiadna osoba, ktorú možno považovať za maloletú, sa nesmie v reklame dávať do súvislosti so spotrebou alkoholických nápojov.

§ 6
Reklama tabakových výrobkov
(1) Zakazuje sa reklama tabakového výrobku
a) na všetkých druhoch informačných nosičov,
b) rozdávaním tabakového výrobku verejnosti,
c) na reklamných veciach, ktoré nesúvisia s fajčením a ktoré sa rozdávajú verejnosti, okrem reklamných vecí, ktoré sa rozdávajú na miestach predaja výrobkov,
d) prostredníctvom sponzorstva tabakového výrobku,
e) uvádzaním ochrannej známky, emblému, názvu alebo iného výrazného znaku tabakového výrobku okrem ich uvádzania na miestach predaja tabakových výrobkov.
(2) Ustanovenie § 6 ods. 1 písm. e) sa nevzťahuje na tovary alebo služby, ktoré používajú podobnú ochrannú známku alebo rovnaký alebo podobný názov ako tabakové výrobky, ak ich
a) predaj alebo poskytovanie nesúvisí s predajom tabakových výrobkov,
b) boli uvedené na trh pred 1. marcom 2006 a
c) vyhotovenie, vyobrazenie alebo spôsob použitia ochrannej známky alebo názvu je jasne odlíšiteľný od ich vyhotovenia, vyobrazenia či spôsobu použitia na tabakových výrobkoch.
(3) Za reklamu tabakových výrobkov sa nepovažuje
a) označenie špecializovaných predajní tabakových výrobkov a potrieb pre fajčiarov s nápisom TABAK,
b) označenie dopravných prostriedkov výrobcu tabakových výrobkov jeho ochrannou známkou,
c) vydávanie letákov, brožúr a iných publikácií určených výhradne pre výrobcov a obchodníkov s tabakovými výrobkami a tabakom,
d) informácia o konkrétnom tabakovom výrobku určená pre spotrebiteľa, umiestnená v predajni tabakových výrobkov, ktorá musí obsahovať upozornenie o škodlivosti fajčenia a musí byť umiestnená tak, aby oslovovala najmä návštevníkov predajne,
e) rozdávanie tabakového výrobku na obchodných rokovaniach súvisiacich s tabakovými výrobkami.

§ 7
Reklama zbraní a streliva
(1) Reklama zbraní a streliva13) sa zakazuje.
(2) Zákaz reklamy podľa odseku 1 sa nevzťahuje na
a) informácie určené len pre odbornú verejnosť vo výrobe a v obchode so zbraňami a strelivom,
b) reklamu zbraní a streliva v obchodoch alebo na výstavách špecializovaných na predaj zbraní a streliva vrátane ich výkladov a priečelí alebo v častiach obchodov určených na predaj zbraní a streliva,
c) reklamu v odbornej literatúre a v odbornej periodickej tlači.

§ 7a
Zakazuje sa reklama o potrebe alebo dostupnosti orgánov, tkanív a buniek13a) s cieľom ponúknuť alebo nadobudnúť finančný zisk či porovnateľné výhody.

§ 8
Reklama liekov
(1) Reklama liekov14) zahŕňa akúkoľvek formu podomového informovania, agitačnú činnosť alebo podnecovanie smerujúce k podpore predpisovania, vydávania, predaja alebo spotreby liekov.
(2) Reklama liekov je
a) reklama liekov určená verejnosti,
b) reklama liekov určená osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky,
c) návšteva osoby oprávnenej predpisovať lieky a osoby oprávnenej vydávať lieky obchodným zástupcom držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku (ďalej len "lekársky zástupca"), ktorej cieľom je propagácia liekov,
d) poskytovanie vzoriek liekov verejnosti, osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky,
e) poskytovanie stimulov smerujúcich k predpisovaniu liekov alebo vydávaniu liekov, ako sú dary, ponuky alebo prísľuby akéhokoľvek prospechu alebo mimoriadnej peňažnej alebo vecnej odmeny s výnimkou tých, ktorých hodnota je nepatrná,
f) sponzorovanie propagačných podujatí, na ktorých sa zúčastňujú osoby oprávnené predpisovať lieky alebo osoby oprávnené vydávať lieky,
g) sponzorovanie vedeckých kongresov, na ktorých sa zúčastňujú osoby oprávnené predpisovať lieky alebo osoby oprávnené vydávať lieky, vrátane preplácania cestovných náhrad a nákladov na ubytovanie, ktoré sú spojené s účasťou na tomto podujatí.
(3) Reklama liekov nie je
a) označovanie lieku a písomná informácia pre používateľov lieku,15)
b) korešpondencia, ktorá môže byť doplnená materiálom nepropagačnej povahy, potrebná na zodpovedanie osobitnej otázky týkajúcej sa lieku,
c) odkazový materiál a informácia vzťahujúca sa napríklad na zmenu balenia lieku, na varovanie pred nežiaducimi účinkami v rámci dohľadu nad liekmi alebo obchodný katalóg a cenník za podmienky, že neobsahuje žiadne informácie o liekoch,
d) informácia týkajúca sa zdravia alebo chorôb ľudí, ak neobsahuje priamy alebo nepriamy odkaz na liek,
e) zverejnenie informácie o internetovom výdaji,
ponúkanom sortimente liekov a zdravotníckych pomôcok, ich cene a nákladoch spojených so internetovým výdajom podľa osobitného predpisu,15aa)
f) zverejnenie informácií týkajúcich sa užívania liekov, cien liekov, náhradných generických liekov a kontraindikácií a interakcií alebo elektronickej aplikácie, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa liekov, cien liekov, náhradných generických liekov a kontraindikácií,
g) zverejnenie informácií obsahujúcich len názov a cenu lieku alebo liekov.
(4) Zakazuje sa reklama liekov,
a) ktoré nie sú v Slovenskej republike registrované,16)
b) ktoré obsahujú omamné látky, psychotropné látky a prípravky,17)
c) ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis,
d) ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, avšak sa uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu.18)
(5) Zákaz uvedený v odseku 4 sa nevzťahuje
a) na očkovacie kampane organizované držiteľom rozhodnutia o registrácii lieku alebo zástupcom držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku, ak sú povolené ministerstvom zdravotníctva,
b) na reklamu určenú osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky.
(6) Zakazuje sa
a) priamo distribuovať lieky verejnosti na účely reklamy,
b) vykonávať s cieľom propagácie liekov návštevy osôb oprávnených predpisovať lieky počas ich ordinačných hodín.
c) osobám oprávneným predpisovať humánne lieky prijímať počas ich ordinačných hodín návštevy lekárskych zástupcov s cieľom reklamy humánnych liekov,
d) distribuovať antimikrobiálne veterinárne lieky na propagačné účely v akejkoľvek forme vrátane distribúcie ich vzoriek podľa osobitného predpisu.18b)
(7) Reklama liekov
a) sa musí v každej časti zhodovať s údajmi uvedenými v súhrne charakteristických vlastností lieku,15a)
b) musí podporovať racionálne používanie lieku objektívnym informovaním o vlastnostiach lieku bez zveličovania vlastností lieku,
c) nesmie byť klamlivá.
(8) Bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 až 6, každá reklama liekov určená verejnosti musí
a) byť zostavená tak, aby bolo jednoznačné, že informácia je reklamou, a aby sa výrobok, ktorý je predmetom reklamy, dal jednoznačne identifikovať ako liek,
b) obsahovať
1. názov lieku a názov liečiva, len ak obsahuje jedno liečivo,
2. nevyhnutné informácie o správnom používaní,
3. výslovnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom používaní lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov liekov, ktorá je pribalená k lieku,
4. text: "Tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním", ak je predmetom reklamy tradičný rastlinný liek.
(9) Reklama liekov určená pre verejnosť nesmie obsahovať žiadny prvok, ktorý
a) vyvoláva dojem, že lekárske vyšetrenie alebo lekársky zákrok sú zbytočné,
b) ponúka určenie diagnózy alebo spôsob liečby korešpondenciou,
c) vyvoláva dojem, že účinky lieku sú zaručené a nie sú sprevádzané žiadnymi nežiaducimi účinkami alebo sú lepšie alebo rovnaké ako účinky iného lieku alebo inej liečby,
d) naznačuje, že dobrý zdravotný stav osoby by sa mohol zlepšiť užívaním lieku,
e) naznačuje, že dobrý zdravotný stav osoby by mohol byť ovplyvnený neužívaním lieku; tento zákaz sa nevzťahuje na očkovacie kampane uvedené v odseku 5,
f) oslovuje výlučne alebo hlavne deti,
g) obsahuje odporúčanie vedcov, zdravotníckych pracovníkov alebo známych osôb, ktoré svojou popularitou môžu podnietiť spotrebu liekov,
h) pripodobňuje liek k potravine, kozmetickému výrobku alebo k inému spotrebnému tovaru,
i) vyvoláva dojem, že bezpečnosť alebo účinnosť lieku spočíva v tom, že má prírodný pôvod,
j) môže prostredníctvom opisu alebo podrobným znázornením anamnézy viesť k mylnému samourčeniu diagnózy,
k) odkazuje nadmerným, hrozivým alebo klamlivým spôsobom na potvrdenie o vyliečení ochorenia,
l) používa nadmerným, hrozivým alebo klamlivým spôsobom zobrazenia zmien ľudského organizmu spôsobených chorobou alebo zranením a znázorňuje účinok lieku v ľudskom organizme na tieto zmeny.
(10) Reklama liekov určená osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky musí obsahovať
a) základné informácie o lieku, ktoré sú v zhode so súhrnom charakteristických vlastností lieku,15a)
b) zatriedenie lieku podľa spôsobu výdaja,
c) dátum vypracovania alebo dátum aktualizovania.
(11) Dokumentácia týkajúca sa lieku, ktorá sa odovzdáva ako súčasť propagácie tohto lieku osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky, musí obsahovať presné a aktuálne údaje, ktoré sú overiteľné a dostatočne úplné, aby príjemcovi umožnili urobiť si vlastný názor na terapeutickú hodnotu propagovaného lieku. Cenové ponuky, tabuľky a iné ilustračné prvky prevzaté z lekárskych časopisov alebo z iných vedeckých prác, ktoré sú použité v dokumentácii, musia byť reprodukované verne a musia byť uvedené presné pramene.
(12) Lekársky zástupca musí absolvovať školenie a musí mať dostatočné vedecké vedomosti, aby bol schopný poskytnúť čo najpresnejšie a najúplnejšie informácie o lieku, ktorý propaguje. Školenie je povinný zabezpečiť držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku.
(13) Lekárski zástupcovia počas každej návštevy odovzdajú alebo dajú k dispozícii osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky, ktoré navštívili, súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý propagujú; môžu poskytnúť aj údaje o cene lieku a o výške a podmienkach úhrady lieku na základe verejného zdravotného poistenia.
(14) Lekárski zástupcovia odovzdajú osobe zodpovednej za činnosť systému na monitorovanie nežiaducich účinkov [§ 23 ods. 1 písm. l)] informácie o používaní lieku, ktorý propagujú; v informácii uvedú všetky nežiaduce účinky, ktoré im oznámili osoby, ktoré navštívili.
(15) Keď sa lieky propagujú osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky, zakazuje sa týmto osobám dodávať, ponúkať a sľubovať dary, peňažné a vecné výhody alebo prospech.
(16) Pohostenie na propagačných podujatiach musí byť prísne obmedzené len na účel propagačného podujatia a môže sa poskytovať len zdravotníckym pracovníkom; toto ustanovenie nebráni tomu, aby sa pohostenie priamo alebo nepriamo poskytovalo na podujatiach určených výhradne na odborné a vedecké účely, ak takéto pohostenie bude vždy prísne obmedzené na hlavný vedecký účel podujatia a neposkytne sa iným osobám ako zdravotníckym pracovníkom.
(17) Zakazuje sa osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky vyžadovať alebo prijať dar, peňažnú alebo materiálnu výhodu alebo iný prospech zakázaný podľa odseku 15 alebo prijať pohostenie v rozpore s odsekom 16.
(18) Zákazy a obmedzenia podľa odsekov 15 a 16 nemajú vplyv na cenové opatrenia podľa osobitného predpisu.18a)
(19) Vzorky liekov môže držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku poskytnúť na základe písomnej žiadosti len osobe oprávnenej predpisovať lieky, a to v rozsahu dvoch vzoriek najmenšieho balenia registrovaného lieku16) za rok s označením "BEZPLATNÁ LEKÁRSKA VZORKA – NEPREDAJNÁ" a s priloženým súhrnom charakteristických vlastností lieku.
(20) Kontrolu a evidenciu vzoriek liekov zabezpečuje držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku.
(21) Poskytovať vzorky liekov, ktoré obsahujú omamné látky alebo psychotropné látky, je zakázané.
(22) Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku je povinný
a) vytvoriť vo svojom podniku vedeckú službu, ktorá je zodpovedná za informácie o liekoch, ktoré uvádza na trh,
b) sprístupniť alebo odovzdať Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv21) (ďalej len „ústav kontroly veterinárnych liečiv“) vzorku každej reklamy vychádzajúcej z jeho podniku spolu s vyhlásením o osobách, ktorým je určená, o spôsobe šírenia a o dátume začiatku šírenia,
c) zabezpečiť súlad reklamy liekov svojho podniku s požiadavkami tohto zákona a osobitného predpisu,21c)
d) overiť si, či lekárski zástupcovia, ktorých zamestnáva, sú odborne zaškolení podľa odseku 12 a plnia si svoje povinnosti podľa odsekov 13 a 14,
e) poskytnúť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a ústavu kontroly veterinárnych liečiv informácie a súčinnosť, ak o ne požiada pri výkone svojej činnosti,
f) zabezpečiť, aby sa rozhodnutia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a ústavu kontroly veterinárnych liečiv bezodkladne a v plnej miere realizovali.
(23) Držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku sa nezakazuje spoločná reklama lieku a jednou alebo s viacerými ním určenými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.
(24) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na reklamu homeopatických liekov okrem ustanovenia odseku 4 písm. a). V reklame homeopatických liekov sa môžu používať len informácie a údaje schválené pri registrácii homeopatického lieku.

§ 9
Reklama dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov
(1) Reklama dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov19) je prípustná len v publikáciách zameraných na starostlivosť o dojčatá a malé deti a vo vedeckých publikáciách a môže obsahovať iba vedecky overené a vecne správne údaje. Nesmie viesť k záveru, že dojčenské prípravky a následné doplnkové prípravky sú rovnocenné s materským mliekom alebo že sú lepšie ako materské mlieko.
(2) Reklama dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov
a) musí obsahovať informácie o ich správnej príprave a ich správnom užití,
b) nesmie obsahovať slovné výrazy "humanizovaný", "maternizovaný" alebo obdobné výrazy.
(3) Reklama dojčenských prípravkov ďalej
a) musí obsahovať zreteľný a ľahko čitateľný text "Dôležité upozornenie" doplnený textom poukazujúcim na prednosť dojčenia s odporúčaním, aby sa výrobok užíval iba na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie,
b) nesmie obsahovať také vyobrazenie dojčaťa alebo taký obrázok alebo údaj, ktoré by mohli idealizovať užitie takéhoto výrobku; môže však obsahovať grafické vyobrazenia na určenie výrobku alebo na ilustráciu spôsobu jeho prípravy alebo užitia.
(4) Reklama dojčenských prípravkov rozdávaním vzoriek, upozorňovaním na zľavu, pridaním ďalších výrobkov alebo osobitnou ponukou je zakázaná.

§ 9a
Reklama energeticky významného výrobku
Reklama energeticky významného výrobku, na ktorý sa vzťahuje osobitný predpis, ktorá obsahuje informáciu o spotrebe energie alebo o cene energeticky významného výrobku, musí obsahovať odkaz na triedu energetickej účinnosti výrobku.

§ 10
Dozor
(1) Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú
a) orgány úradnej kontroly potravín nad reklamou potravín podľa pôsobnosti vymedzenej v osobitnom predpise,20)
b) Štátny ústav pre kontrolu liečiv21) nad reklamou liekov,
c) Ústav kontroly veterinárnych liečiv21) nad reklamou veterinárnych liekov,1c)
d) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva21a) nad reklamou kozmetických výrobkov, potravín na osobitné výživové účely vrátane dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov, výživových doplnkov a spotrebiteľsky balených minerálnych, pramenitých a pitných vôd,
e) Národná banka Slovenska nad reklamou finančných služieb pre finančných spotrebiteľov,21b) pričom postupuje podľa osobitného predpisu,1)
f) Slovenská obchodná inšpekcia nad reklamou tabakových výrobkov a reklamou, nad ktorou podľa vecnej príslušnosti nevykonávajú dozor orgány uvedené v písmenách a) až e).
(2) Pri výkone dozoru nad dodržiavaním tohto zákona sa primerane uplatňuje mechanizmus samoregulácie podľa osobitného predpisu,22) ak sa reklama šíri prostredníctvom publikácie alebo agentúrneho servisu.

§ 11
Sankcie
(1) Ak orgány dozoru podľa § 10 ods. 1 (ďalej len "orgán dozoru") zistia porušenie tohto zákona, šírenie reklamy zakážu; šírenie reklamy môžu zakázať aj vtedy, ak hrozí porušenie ustanovenia § 4 ods. 3. V rozhodnutí o zákaze šírenia reklamy orgán dozoru môže uložiť povinnosť zverejnenia tohto rozhodnutia alebo jeho častí a povinnosť zverejnenia opravného vyhlásenia v hromadných oznamovacích prostriedkoch.
(2) V konaní o porušení § 4 ods. 1 až 3 je objednávateľ reklamy povinný na požiadanie orgánu dozoru predložiť dôkazy o pravdivosti vecných údajov reklamy v lehote 15 dní od doručenia výzvy na ich predloženie. Ak objednávateľ reklamy také dôkazy orgánu dozoru nepredloží alebo tieto dôkazy sú nedostatočné, rozumie sa, že porovnávacia reklama je neprípustná.
(3) Okrem opatrení podľa odsekov 1 a 2 orgán dozoru uloží pokutu
a) do 1 660 eur osobe oprávnenej predpisovať lieky a osobe oprávnenej vydávať lieky za porušenie ustanovenia § 8 ods. 17 a lekárskemu zástupcovi za porušenie ustanovenia § 8 ods. 12 až 14,
b) do 3 320 eur šíriteľovi reklamy za porušenie ustanovenia § 3 ods. 2 a § 8 ods. 8, 9 alebo ods. 24 a inej osobe za porušenie § 8 ods. 6,
c) do 66 400 eur šíriteľovi reklamy za porušenie všeobecných požiadaviek na reklamu podľa § 3 ods. 1 okrem písmen b) a c), ods. 3 až 6 a požiadaviek na reklamu niektorých produktov podľa § 5 až 7, § 8 ods. 4 a § 9 a držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku, ktorý je predmetom reklamy, za porušenie ustanovení § 8 ods. 11, 15, 16, 19 až 22 a 24,
d) od 33 200 eur do 99 600 eur šíriteľovi reklamy za porušenie všeobecných požiadaviek na reklamu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c),
e) do 166 000 eur objednávateľovi reklamy za neprípustnú porovnávaciu reklamu podľa § 4 ods. 1 až 3 a za porušenie ustanovení § 8 ods. 4, 7 až 10 a 24.
(4) Pri ukladaní pokuty orgán dozoru prihliada na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania a na to, či ide o opakované porušenie tohto zákona.
(5) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán dozoru o porušení zákona dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia tohto zákona.
(6) Pokuta podľa odseku 3 je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnos pokút uložených pri výkone dozoru nad dodržiavaním tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.
(7) Na konanie orgánov dozoru pri ukladaní sankcií sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní23) okrem konania orgánu dozoru podľa § 10 ods. 1 písm. e), na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis.1)

§ 11a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 11b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1) Dozor začatý a neskončený Slovenskou obchodnou inšpekciou v oblasti reklamy finančných služieb pre finančných spotrebiteľov pred 1. januárom 2015 sa dokončí postupom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré pri tomto dozore nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.
(2) Konania začaté a právoplatne neskončené v oblasti reklamy finančných služieb pre finančných spotrebiteľov pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.

§ 12
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 140/1998 Z. z.
2. § 3 zákona č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov.


Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z. a zákona č. 238/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 45 vrátane nadpisu znie:
"§ 45
Klamlivá reklama
(1) Klamlivou reklamou je reklama tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s podnikaním, ktorá uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu osoby, ktorým je určená alebo ku ktorým sa dostane, a ktorá v dôsledku klamlivosti môže ovplyvniť ekonomické správanie týchto osôb alebo ktorá poškodzuje alebo môže poškodiť iného súťažiteľa alebo spotrebiteľa.
(2) Pri posudzovaní klamlivosti reklamy sa zohľadňujú všetky jej znaky, najmä informácie, ktoré obsahuje, o
a) tovare a službách, ich dostupnosti, vyhotovení, zložení, spôsobe a dátume výroby alebo dodania, vhodnosti a spôsobe použitia, množstve, zemepisnom alebo obchodnom pôvode alebo o výsledkoch, ktoré možno očakávať od ich použitia, alebo o výsledkoch ich skúšok alebo kontrol,
b) cene alebo spôsobe, akým je vypočítaná, a o podmienkach, za ktorých sa tovar a služby dodávajú alebo poskytujú,
c) charakteristických znakoch súťažiteľa reklamy, najmä jeho totožnosti, kvalifikovanosti, jeho chránenom priemyselnom práve, duševnom vlastníctve, ocenení alebo vyznamenaní.".
2. V § 50 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo ak takéto údaje uviedol v porovnávacej reklame".


Čl. III

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 odsek 4 znie:
"(4) Tento zákon sa vzťahuje aj na právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú vysielateľmi podľa odseku 1 písm. a) a b), nevzťahuje sa na ne odsek 2 a ktoré sa nepovažujú za zriadené v členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnej strane Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii,8) ak
a) využívajú frekvenciu2) pridelenú Slovenskej republike,
b) nevyužívajú frekvenciu pridelenú Slovenskej republike, členskému štátu Európskej únie alebo zmluvnej strane Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii,8) ale využívajú družicovú kapacitu Slovenskej republiky,
c) nevyužívajú frekvenciu pridelenú Slovenskej republike, členskému štátu Európskej únie alebo zmluvnej strane Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii8) ani družicovú kapacitu Slovenskej republiky, členského štátu Európskej únie alebo zmluvnej strany Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii,8) ale využívajú vzostupný signál vysielaný k družici z územia Slovenskej republiky.".
2. V § 32 ods. 1 druhá veta znie:
"Na vysielanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o reklame,29) ak tento zákon neustanovuje inak.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
"29) Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
3. V § 32 sa vypúšťa odsek 15.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2001.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.


1) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6 z 11. decembra 2018 o veterinárnych liekoch a o zrušení smernice 2001/82/ES (Ú. v. EÚ L 4, 7. 1. 2019).
1a) Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii v znení neskorších predpisov, zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1b) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
1c) Čl. 4 ods. 40 nariadenia (EÚ) 2019/6.
2) § 8 až 12 Obchodného zákonníka.
3) § 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach.
4) Zákon č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov v znení neskorších predpisov.
5) Napríklad § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
6) Napríklad § 20 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
9) § 45 Obchodného zákonníka.
9a) § 3 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9b) Napríklad § 23b zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 412/2015 Z. z.
10) § 41 Obchodného zákonníka.
11) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
12) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
13) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov, zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
13a) § 35 až 39d zákona č. 576/2004 Z. z. zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14) § 2 ods. 7, § 64 ods. 1 a § 87 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15) § 62 zákona č. 362/2011 Z. z.
15a) § 63 zákona č. 362/2011 Z. z.
15aa) § 22 zákona č. 362/2011 Z. z.
16) § 46 zákona č. 362/2011 Z. z.
17) § 2 ods. 1 až 3 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
18) Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
18a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
18b) Čl. 119 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2019/6.
19) § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
20) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
21) Zákon č. 362/2011 Z. z.
21a) § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21b) § 1 ods. 3 písm. c) zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21c) Čl. 119 až 121 nariadenia (EÚ) 2019/6.
22) § 26 zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).
23) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).


Príloha k zákonu č. 147/2001 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/33/ES z 26. mája 2003 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov (Ú. v. ES L 152, 20. 6. 2003).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004, ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004) - čl. 12 ods. 2.
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001 o právnych predpisoch spoločenstva týkajúcich sa liekov na humánne použitie (Ú. v. ES L 311, 28. 11. 2001) v znení smernice 2002/98/ES z 27. januára 2003 (Ú. v. EÚ L 33, 8. 2. 2003), v znení smernice Komisie 2003/63/ES z 25. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 159, 27. 6. 2003), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/24/ES z 31. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 136, 30. 4. 2004), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 136, 30. 4. 2004).
4. Smernica Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o klamlivej a porovnávacej reklame (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 1; Ú. v. ES L 250, 19. 9. 1984) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/55/ES zo 6. októbra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3; Ú. v. ES L 290, 23. 10. 1997).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (smernica o nekalých obchodných praktikách) (Ú. v. EÚ L 149/22, 11. 6. 2005).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153/1, 18. 6. 2010).
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu (Ú. v. EÚ L 207, 6. 8. 2010).