Hatályos 2015. július 1-től

Tt. 125/2015.


Törvény
A CÍMNYILVÁNTARTÁSRÓL
és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről


Kelt: 2015. május 14.


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a következő törvényt hagyta jóvá:

I. cikkely

1. §
A szabályozás tárgya
Jelen törvény szabályozza
a) a címnyilvántartás létrehozását (a továbbiakban csak „nyilvántartás“),
b) a nyilvántartásba vett adatok listáját,
c) a nyilvántartásba vétel, a nyilvántartásba vett adatok módosításának, javításának és törlésének folyamatát és feltételeit,
d) az államigazgatási szervek és a községek hatáskörét a nyilvántartásba vétel, a nyilvántartás vezetése és a nyilvántartásban szereplő adatok szolgáltatása terén,
e) az e törvény szerinti kötelezettségszegésekért járó szankciókat.

2. §
A cím és a címazonosító
(1) Jelen törvény alkalmazásában a cím az 5. § (1) bek. a)–i) pontjai szerinti adatállomány, mely meghatározza
a) a lakóépületben1) vagy a nem lakás céljára szolgáló épületben2) (a továbbiakban csak „épület“) minden olyan bejárat elhelyezkedését, mely rendelkezik helyrajzi számmal, vagy
b) az épület főbejáratának az elhelyezkedését, ha az épület nem rendelkezik helyrajzi számmal és van épületjegyzék-száma.
(2) Ahhoz az épülethez, amely rendelkezik épületjegyzék-számmal, de nincs helyrajzi száma vagy csak egy helyrajzi számmal rendelkezik, csak egy cím rendelhető hozzá. Ha az épület több bejárattal rendelkezik, minden helyrajzi számmal rendelkező bejárathoz hozzárendelhető egy cím.
(3) A cím azon a napon jön létre, amikor az épület épületjegyzék-száma bejegyzésre kerül a nyilvántartásba. Ha az épületnek több helyrajzi számmal rendelkező bejárata van, akkor a bejárat elhelyezkedését jelölő cím azon a napon jön létre, amikor az épület bejáratának helyrajzi száma bejegyzésre kerül a nyilvántartásba.
(4) A cím azon a napon szűnik meg, amikor az épület épületjegyzék-száma törlésre kerül a nyilvántartásból. Ha az épületnek több helyrajzi számmal rendelkező bejárata van, akkor a bejárat elhelyezkedését jelölő cím azon a napon szűnik meg, amikor az épület bejáratának helyrajzi száma törlésre kerül a nyilvántartásból.
(5) Jelen törvény alkalmazásában a címazonosító egyedi, nem üres és véges alfanumerikus jelek halmaza, amely a cím egyértelmű azonosítására szolgál a nyilvántartás és egyéb információs rendszerek kommunikációs céljaira.

3. §
A címkoordináta és az utca földrajzi tengelye
(1) A címkoordináta az a térbeli adat,3) amely megjelöli
a) az épület minden helyrajzi számmal rendelkező bejáratának, vagy
b) ha az épület nem rendelkezik helyrajzi számmal, de rendelkezik épületjegyzék-számmal, az épület főbejáratának fekvését.
(2) Az utca földrajzi tengelye az a térbeli adat,3) amely megjelöli az utca geometriai tengelyének fekvését vagy más közterület (a továbbiakban „utca“) fekvését, amely áthalad az utca töréspontjait összekötő egyenesen.
(3) A címkoordinátát és az utca földrajzi tengelyét az ETRS89 alfanumerikus kóddal ellátott Európai Földi Referencia-rendszer 1989 elnevezésű geodetikus referenciarendszer térbeli koordinátái adják meg.
(4) A címkoordináta a címkoordináta bemérésén kerül kijelölésre, amely papíralapú és elektronikus formában is készül. A címkoordináta bemérését az építtető biztosítja az épületjegyzék-szám és a helyrajzi szám meghatározására irányuló kérvény benyújtása előtt.
(5) Az utca földrajzi tengelye kijelölésre kerül az utca bemérésén, amely papíralapú és elektronikus formában is készül. Az utca földrajzi tengelyének bemérését az építtető biztosítja az utca elnevezése előtt.4)

A nyilvántartás

4. §
(1) A nyilvántartás az 5. § szerinti adatokat tartalmazó közigazgatási információs rendszer,5) melynek felügyeletét a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma látja el (a továbbiakban csak „minisztérium”). A nyilvántartás földrajzi része a nyilvántartás külön részét képezi.
(2) A nyilvántartásban szereplő adatok teljesnek és a valóságnak megfelelőnek tekinthetők, amíg ennek az ellenkezője be nem bizonyosodik. Egy a jóhiszeműen a nyilvántartásban szereplő adatokra támaszkodó személlyel szemben más személy nem kifogásolhatja, hogy ezek az adatok hiányosak vagy nem felelnek meg a valóságnak.

5. §
(1) A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza minden cím esetében:
a) a megye neve,
b) a járás neve,
c) a község neve vagy a katonai körzet neve,
d) a városrész neve, ha a város városrészekre oszlik,
e) a községrész neve vagy a katonai körzetrész neve, ha a község vagy katonai körzet részekre oszlik,
f) az utca neve, ha meg van adva,
g) épületjegyzék-szám,
h) helyrajzi szám, ha meg van adva,
i) címkoordináta,
j) címazonosító.
(2) A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza az épületről minden cím esetében:
a) annak feltüntetése, hogy lakóépületről1) vagy nem lakáscélú épületről2) van szó,
b) az épület fajtájának kódja,
c) annak feltüntetése, hogy találhatóak-e lakások az épületben,
d) a lakások és emeletek száma, melyeken a lakás található, ha olyan épületről van szó, melyben lakások is találhatóak, ha ezekről az adatokról a községnek tudomása van,
e) annak feltüntetése, hogy a község, amelyben az épület található városnak számít-e,
f) annak feltüntetése, hogy az épület katonai körzetben található-e,
g) annak feltüntetése, hogy a községrész az épületek számozásánál saját épületjegyzék-számot és helyrajzi számot használ-e, ha az épület a községrészben található,
h) a megye, a járás, a község, a városrész vagy katonai körzet numerikus kódja.
(3) A nyilvántartás minden cím esetében tartalmazza a postai irányítószámot.6)
(4) A nyilvántartás földrajzi része tartalmazza minden címkoordináta fekvését és az utcák földrajzi tengelyét.

6. §
(1) A minisztérium az
a) 5. § (1) bek. a)–e) és j) pontja,
b) 5. § (2) bek. e), f) és h) pontja
alapján jegyzi be, módosítja, törli és javítja a nyilvántartásban szereplő adatokat.
(2) A minisztérium a cím létrejöttekor határozza meg a címazonosítót.
(3) A község az
a) 5. § (1) bek. f)–i) pontja,
b) 5. § (2) bek. a)–d) és g) pontja
alapján jegyzi be, módosítja, törli és javítja a nyilvántartásban szereplő adatokat.
(4) A község a cím létrejöttével egyidejűleg kijelöli a címkoordináta fekvését a nyilvántartás földrajzi részében és a cím megszűntével egyidejűleg törli annak fekvését a nyilvántartás földrajzi részéből. A község az utcanév bejegyzésével, módosításával vagy törlésével egyidejűleg és az utcában megtalálható helyrajzi számok bejegyzésével, módosításával vagy törlésével egyidejűleg kijelöli, módosítja vagy törli a nyilvántartás földrajzi részéből az utca földrajzi tengelyét.
(5) Katonai körzetben található cím esetében a (3) és (4) bekezdés szerinti hatáskört, valamint az adatok 5. § (2) bek. f) pontja szerinti bejegyzését, módosítását vagy javítását a Szlovák Köztársaság Védelmi Minisztériuma gyakorolja és végzi.
(6) Államvédelmi épület7) vagy állambiztonsági épület8) esetében az adatok 5. § (1) és (2) bek. szerinti bejegyzése, módosítása, törlése vagy javítása, valamint a címkoordináták és az utcák földrajzi tengelyének kijelölése a nyilvántartás földrajzi részében csak annak az állami szervnek az előzetes írásbeli beleegyezésével lehetséges, amely feladatainak ellátására vagy az általa létrehozott és alapított jogi személyek feladatainak teljesítésére szolgálnak.
(7) Ha a szóban forgó épület nukleáris létesítmény9) vagy nukleáris létesítményhez kapcsolódó építmény az 5. § (1) és (2) bekezdés szerinti adatok bejegyzése, módosítása, törlése vagy javítása, valamint a címkoordináták és az utcák földrajzi tengelyének kijelölése a nyilvántartás földrajzi részében csak a Szlovák Köztársaság Nukleáris Felügyeletének Hivatala előzetes írásbeli beleegyezése alapján lehetséges.
(8) Az univerzális szolgáltató10) jegyzi be, módosítja, törli és javítja az 5. § (3) bekezdés szerinti adatot.

7. §
(1) Az 5. § (1) és (2) bek. szerinti adatok bejegyzésére, módosítására és törlésére a cím létrejöttének, módosításának, javításának vagy megszűnésének napján kerül sor, ha a (3) bek. és a 9. § (1) bek. nem rendelkezik másként.
(2) A minisztérium az 5. § (1) és (2) bek. alapján vezeti az aktuális adatokat a nyilvántartásban, valamint ezen adatok értékeit mielőtt módosításra vagy törlésre kerültek.
(3) Az univerzális szolgáltató legkésőbb a cím létrejöttéről, módosításáról és javításáról szóló minisztériumi értesítést követő 5 munkanapon belül jegyzi be az adatokat az 5. § (3) bek. alapján.
(4) Ha az univerzális szolgáltató megváltoztatja a postai irányítószámot, akkor e módosítás bejegyzését még a változás napján végrehajtja.

8. §
(1) A minisztérium, a község és az univerzális szolgáltató hivatalból biztosítja a nyilvántartásban azon adatokat érintő hibák kijavítását, amelyek a jelen törvény szerint bejegyzésre kerülnek a nyilvántartásban, ha ezek az adatok
a) ellentétesek azzal a közokirattal vagy egyéb dokumentummal, amely alapján az adat létrejött, módosult vagy törlésre került, vagy
b) tévesek elírásból vagy számtévesztésből kifolyólag vagy annak a közokiratnak vagy más dokumentumnak, amely alapján az adat létrejött, módosult vagy törlésre került írásos változatában szereplő egyéb nyilvánvaló hiba miatt.
(2) A közhatalmi szervek, épülettulajdonosok és az épületek más jogos használói kötelesek együttműködni a minisztériummal és a községgel az (1) bek. szerinti nyilvántartásban szereplő hibák kijavítása során.
(3) Az a személy, akinek jogait, törvény által védett érdekeit vagy kötelességeit érintik a nyilvántartásban szereplő adatok, bármikor kérvényezheti a hiba eltávolítását a nyilvántartásból. A minisztérium, a község és az univerzális szolgáltató kötelesek a jelen törvény szerint bejegyzésre kerülő adatokban szereplő hibákat 30 napon belül kijavítani, különösen indokolt esetben a hiba kijavítására irányuló írásbeli kérvény kézbesítésétől számított 90 napon belül kötelesek eljárni.
(4) A minisztérium, a község és az univerzális szolgáltató biztosítja a nyilvántartásban szereplő hiba kijavítását azon eredeti közokirat vagy más dokumentum vagy azok hitelesített másolata alapján, amelyek alapján az adat létrejött, módosult vagy törlésre került.

9. §
(1) Azon község helyett, amely nem csatlakozott a nyilvántartáshoz, vagy amely objektív műszaki okokból nem képes a nyilvántartásban szereplő adatok bejegyzésére, módosítására, törlésére vagy javítására a község által közölt adatok alapján az adatok bejegyzését, módosítását, törlését vagy javítását a területileg illetékes járási hivatal 5 munkanapon belül végzi el; a község köteles haladéktalanul közölni ezeket az adatokat.
(2) Az (1) bekezdésbe foglalt rendelkezést egyaránt alkalmazni kell a címkoordináta fekvésének, valamint az utca földrajzi tengelyének kijelölésénél a nyilvántartás földrajzi részébe.

10. §
Adatszolgáltatás a nyilvántartásból
(1) A minisztérium megadja elektronikus formában a nyilvántartásban szereplő adatokat még automatizált módon is a külön törvény11) szerinti standardokkal összhangban működő közigazgatási információs rendszer felügyelőjének, az információs rendszer általa kijelölt üzemeltetőjének és az univerzális szolgáltatónak.
(2) A minisztérium kérvény alapján az (1) bekezdésben szereplő személyeken kívül adatokat szolgáltat a nyilvántartásból
a) külön jogszabály12) alapján elektronikus másolat vagy kimenet formájában, ha az adatszolgáltatásra vonatkozó kérvény alapján az épület egy főbejáratáról vagy egy helyrajzi számmal rendelkező épület bejáratáról van szó,
b) külön jogszabály12) alapján tömegesen, elektronikus másolat formájában, ha az adatszolgáltatásra vonatkozó kérvény alapján egy épület több főbejáratáról vagy több helyrajzi számmal rendelkező épület bejáratairól van szó, vagy
c) külön jogszabály11) szerinti standardokkal összhangban automatizált módon.
(3) A nyilvántartás nyilvánosan elérhető a minisztérium honlapján is és az így hozzáférhető adatok tájékoztató jellegűek.
(4) Az (1) bekezdés és (2) bekezdés c) pontja szerinti adatszolgáltatás előfeltétele a minisztériummal kötött megállapodás.
(5) Külön jogszabály13) nem vonatkozik a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra.

11. §
Közigazgatási szabályszegések
(1) A járási hivatal 1000 eurótól 5000 euróig terjedő bírságot szab ki annak az univerzális szolgáltatónak, amely nem teljesíti a 6. § (8) bekezdésben szereplő valamelyik kötelezettségét.
(2) A bírság kiszabásakor a járási hivatal figyelembe veszi a jogellenes magatartás súlyosságát, módját, időtartamát, következményeit, több kötelezettség megszegését és az ismétlődő kötelezettségszegéseket.
(3) A bírságot két éven belül lehet kiszabni attól a naptól számítva, amikor a járási hivatal tudomást szerzett a kötelezettségszegésről, de legkésőbb a kötelezettségszegés időpontjától számított három éven belül.
(4) A bírságokból származó bevétel az állami költségvetés bevételét képezi.

12. §
Felhatalmazó rendelkezések
A címkoordináta bemérésének mintáját és a címkoordináta kifejezésének részleteit, a címkoordináta fekvésének kijelölését az utca földrajzi tengelyén a nyilvántartás földrajzi részében általános érvényű jogi előírás szabályozza, amelyet a Szlovák Köztársaság Geodéziai, Kartográfiai és Kataszteri Hivatalával való megállapodást követően a minisztérium ad ki.

Közös és átmeneti rendelkezések

13. §
(1) A jelen törvény szerinti eljárásokra nem vonatkozik a közigazgatási eljárásról szóló általános jogi előírás, kivéve a 11. § szerinti bírság kiszabására irányuló eljárást.
(2) A község jelen törvény szerinti jogköre a minisztérium és a területileg illetékes járási hivatal által vezérelt, módszertanilag irányított és ellenőrzött államigazgatási tevékenység.

14. §
(1) Azon épületek esetében, amelyek épületjegyzék-számát 2015. június 30-ig határozták meg, a minisztérium a községekkel együttműködve nyilvántartásba veszi az 5. § (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat és a község kijelöli a címkoordináta fekvését és az utca földrajzi tengelyét a nyilvántartás földrajzi részében 2016. június 30-ig.
(2) A minisztérium a községekkel együttműködve köteles bebiztosítani az (1) bekezdés szerinti címkoordináták bemérését az épületek és az utcák földrajzi tengelyének vonatkozásában 2016. június 30-ig.


VI. cikkely
Jelen törvény 2015. július 1-jén lép hatályba.


Andrej Kiska s. k.
Peter Pellegrini s. k.
Robert Fico s. k.


1) A Tt. 50/1976. sz. törvény, 43.b §, a területrendezésről és az építési rendtartásról (építésügyi törvény) a Tt. 237/2000. sz. törvényének olvasatában.
2) A Tt. 50/1976. sz. törvény, 43.c § a Tt. 237/2000. sz. törvényének olvasatában.
3) A Tt. 3/2010. sz. törvény, 2. §, g) pontja, a nemzeti térinformációs infrastruktúráról.
4) A Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. sz. törvénye, 2.b § (1) bek., a községi önkormányzatokról a Tt. 453/2001. sz. törvényének olvasatában.
5) A Tt. 275/2006. sz. törvény, 2. § b) pontja, a közigazgatás információs rendszereiről és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről a Tt. 570/2009. sz. törvényének olvasatában.
6) A Tt. 324/2011. sz. törvény, 8. § (4) bek. a) pontja, a postai szolgáltatásokról és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről a Tt. 125/2015. sz. törvényének olvasatában.
7) A Tt. többször módosított 50/1976. sz. törvény, 139.b § (9) bek.
8) A Tt. többször módosított 50/1976. sz. törvény, 139.b § (10) bek.
9) A Tt. 541/2004. sz. törvény, az atomenergia békés felhasználásáról (atomtörvény) és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről.
10) A Tt. 324/2011. sz. törvény, 3. § (1) bek.
11) A Tt. többször módosított 275/2006. sz. törvény, 6. §.
12) A Tt. többször módosított 275/2006. sz. törvény, 7. §.
13) A Tt. többször módosított 211/2000. sz. törvény, az információkhoz való szabad hozzáférésről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről (az információszabadságról szóló törvény).