Hatályos 2010. június 11-től 2014. június 25-ig

Tt. 85/2005.

Törvény
A POLITIKAI PÁRTOKRÓL ÉS POLITIKAI MOZGALMAKRÓL


Kelt: 2005. február 4. 


Módosítva:
Tt. 445/2008., hatályos 2009. január 1-től
Tt. 568/2008., hatályos 2009. január 1-től
Tt. 266/2010., hatályos 2010. június 11-től


A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a következő törvényt fogadta el: 


ELSŐ RÉSZ 
Alaprendelkezések

1. §
A jelen törvény megszabja a politikai pártok és politikai mozgalmak (a továbbiakban csak „párt”) létrejöttének feltételeit, a pártok nyilvántartását, a párt megszűnésének feltételeit, a párt jogait és kötelességeit, a párt gazdálkodását és finanszírozását, valamint a kötelességek elmulasztásáért járó szankciókat.

2. § 
A párt alapszabályzatával, programjával vagy tevékenységével nem sértheti meg a Szlovák Köztársaság Alkotmányát, az alkotmányos törvényeket, a törvényeket és a nemzetközi szerződéseket.

3. § 
(1) Szavazati joggal és a párt szerveibe történő választhatóság jogával az a szlovák állampolgár rendelkezik, akinek állandó lakhelye a Szlovák Köztársaság területén található (a továbbiakban csak „állampolgár“), és aki a párt szerveibe történő választás napján betöltötte 18. életévét, valamint jogképességében semmilyen mértékben nem korlátozott. 
(2) A párt előkészítő bizottságának tagja (a továbbiakban csak „előkészítő bizottság“), a párt végrehajtó szerve vagy a párt végrehajtó szervének tagja az az állampolgár lehet, aki betöltötte 18. életévét és jogképességében semmilyen mértékben nem korlátozott.


MÁSODIK RÉSZ 
Pártalapítás, a pártok nyilvántartása és a pártok létrejötte

4. § 
Pártalapítás 
(1) Az állampolgároknak jogukban áll pártot alapítani és abban egyesülni. 
(2) A párt jogi személy, melyet be kell jegyezni a pártok nyilvántartásába. A pártok nyilvántartását a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma (a továbbiakban csak „minisztérium“) vezeti. 
(3) A párt létrejöttéig a párt létrehozásával összefüggő ügyekben az előkészítő bizottság jár el. Az előkészítő bizottságnak legalább háromtagúnak kell lennie.

5. § 
A pártok nyilvántartása 
(1) A pártok nyilvántartása egy nyilvános lista, amelyben feljegyzésre kerülnek a párt létrejöttével összefüggő, törvényben meghatározott adatok, a bejegyzett adatok változásai és a párt megszüntetését, valamint megszűnését érintő adatok. 
(2) A pártok nyilvántartásának részét képezi az okirattár, amely tartalmazza az eljárás megkezdésére vonatkozó, jelen törvény szerinti javaslatokat, beleértve a törvényben meghatározott dokumentumokat, minisztériumi határozatokat, az illetékes bíróságok határozatait, valamint további dokumentumokat és okmányokat, amelyeket a pártok a jelen törvény szerint kötelesek benyújtani a minisztériumnak.
(3) A pártok nyilvántartásába a következő adatok kerülnek bejegyzésre: 
a) a párt megnevezése és annak rövidítése, 
b) a párt székhelyének címe, 
c) a párt bejegyzésének dátuma és nyilvántartási száma, 
d) az előkészítő bizottság összes tagjának vezeték- és keresztneve, személyi száma és állandó lakhelyének címe, annak a személynek a megjelölésével, akit meghatalmaztak, hogy a nevükben eljárjon (a továbbiakban „meghatalmazott“), 
e) a párt azonosító száma, 
f) annak a személynek a vezeték- és keresztneve, személyi száma és állandó lakhelyének címe, aki a párt végrehajtó szerve vagy végrehajtó szervének tagja, feltüntetve azt, hogy a végrehajtó szerv milyen módon járhat el a párt nevében, 
g) a párt székhelyének megváltozásának, a végrehajtó szerv megváltozásának vagy az alapszabályzat megváltozásának dátuma és bejegyzésének sorszáma, 
h) az új alapszabályzat bejegyzésének dátuma, 
i) a párt megszüntetése és megszüntetésének oka, 
j) a párt felszámolásának megkezdése, beleértve a felszámolási biztos vezeték- és keresztnevét és állandó lakhelyének címét, valamint a felszámolás befejezését; a felszámolás ideje alatt a párt nevét a „felszámolás alatt” kiegészítéssel kell használni, 
k) a csődeljárás kihirdetése, beleértve a csődbiztos vezeték- és keresztnevét és állandó lakhelyének címét, valamint a csődeljárás befejezését vagy a csődeljárási javaslat vagyonhiány miatti visszautasítását; a csődeljárás ideje alatt a párt nevét a „csődeljárás alatt” kiegészítéssel kell használni, 
l) a párt törlése a pártok nyilvántartásából, annak dátuma és oka. 
(4) A pártok nyilvántartásában bejegyzett adatok, a bejegyzés elvégzésének napjától számítva, mindenkivel szemben hatályosak. 
(5) A pártok nyilvántartásában bejegyzett adatok mindenki számára hozzáférhetőek és a minisztérium a saját honlapján hozza azokat nyilvánosságra. A pártok nyilvántartásában bejegyzett természetes személyek személyi számai nem részei sem a nyilvánosságra hozott, sem pedig a hozzáférhető adatoknak.

6. § 
A párt létrejötte 
(1) A párt, a pártok nyilvántartásába történő bejegyzés napjával jön létre (a továbbiakban csak „a párt bejegyzése“). 
(2) A párt bejegyzésére történő javaslatot az előkészítő bizottság terjeszti elő a minisztériumban. 
(3) A javaslatot írásban kell előterjeszteni, az előkészítő bizottság minden tagjának aláírásával ellátva és az aláírások eredetiségét hitelesíttetni kell.1) A javaslatnak tartalmaznia kell az előkészítő bizottság minden tagjának vezeték- és keresztnevét, személyi számát és állandó lakhelyének címét, valamint fel kell tüntetni, hogy az előkészítő bizottság tagjai közül melyikük a meghatalmazott. 
(4) A javaslathoz a következő dokumentumokat kell csatolni: 
a) azon személyek listáját, akik egyetértenek a párt létrejöttével; ezt a listát legalább 10 000 állampolgárnak kell aláírnia, és fel kell tüntetni rajta az összes aláíró vezeték- és keresztnevét, állandó lakhelyének címét, valamint személyi igazolványának számát (a továbbiakban csak „állampolgárok listája“), 
b) a párt alapszabályzatát (a továbbiakban csak „alapszabályzat“) az 5. bekezdés szerint, két példányban, 
c) a közigazgatási eljárási illeték befizetéséről szóló bizonylatot,2) 
d) a párt székhelyének címéről szóló nyilatkozatot a meghatalmazott aláírásával ellátva, feltüntetve benne a település és az utca nevét, valamint a házszámot; a székhelynek a Szlovák Köztársaság területén kell lennie. 
(5) Az alapszabályzatnak a következőket kell tartalmaznia: 
a) a párt nevét és annak rövidítését, ha a rövidítés használatban lesz; a párt nevének és a név rövidítésének különböznie kell a többi, már bejegyzett párt nevétől és rövidítésétől, 
b) a párt programját, feltüntetve tevékenységének céljait, 
c) a párt tagjainak jogait és kötelességeit, 
d) a párt szerveit, azok választásának módját és azok jogkörének meghatározását, 
e) a módot, ahogyan a végrehajtó szerv3) a párt nevében eljár, valamint hogy milyen mértékben hajthatnak végre jogügyleteket a párt nevében a párt többi tagjai vagy alkalmazottai, 
f) a párt gazdálkodásának alapelveit, 
g) a párt szervezeti egységeiről szóló rendelkezéseket, ha ilyenek létrehozásra kerülnek, elsősorban annak meghatározását, hogy a párt nevében milyen mértékben szerezhetnek vagyont, hogyan gazdálkodhatnak vele és hogyan kezelhetik azt, esetleg egyéb vagyoni jogok megszerzését, és azt, hogy milyen mértékben járhatnak el és kötelezhetik el magukat a párt nevében; a párt szervezeti egységei nem jogi személyek, 
h) a párt megszüntetése esetén a megmaradt vagyon kezelését, amely a vagyon felszámolásából és a kötelezettségek rendezéséből ered.

7. § 
A pártbejegyzési eljárás 
(1) A pártbejegyzési eljárás azon a napon kezdődik, amikor a minisztérium kézhez kapja a 6. § szerinti javaslatot. 
(2) A minisztérium a javaslatot elbírálja és megállapítja, hogy a javaslatnak nincsenek-e hiányosságai és nincsen-e ok a párt bejegyzésének visszautasítására. 
(3) A minisztérium a pártot az eljárás megkezdésétől számított 15 napon belül jegyzi be, amennyiben a javaslat nem tartalmaz hiányosságokat, vagy ha nincs ok a párt bejegyzésének visszautasítására. 
(4) Ha nincs ok a párt bejegyzésének visszautasítására a 9. bekezdés szerint, de a javaslat és a mellékelt dokumentumok más hiányosságokat tartalmaznak, a minisztérium legkésőbb az eljárás megkezdésétől számított 15 napon belül írásbeli figyelmeztetést küld a meghatalmazottnak, amelyben felsorolja az összes hiányosságot, és felszólítja a meghatalmazottat, hogy ezeket a megadott határidőn belül küszöbölje ki, valamint tájékoztatja arról, hogy ellenkező esetben az eljárást leállítja. A hiányosságok kiküszöbölésére megszabott határidő lejártáig az eljárást felfüggeszti. A minisztérium az eljárás felfüggesztéséről nem ad ki határozatot, csak bejegyzi azt az ügyiratba. 
(5) Ha az előkészítő bizottság nem ért egyet a minisztérium figyelmeztetésével, a figyelmeztetés kézhezvételét követő 15 napon belül a kerületi bíróságon4) követelheti annak megállapítását, miszerint javaslatának nincsenek hiányosságai; az ilyen beadvány előterjesztésének napjától számítva nem telik a 4. bekezdésben megállapított határidő. Az előkészítő bizottság köteles a beadvány előterjesztéséről haladéktalanul értesíteni a minisztériumot. A kerületi bíróság határozatának jogerőre emelkedésének napja, amelyben teljesíti az előkészítő bizottság kérését, egyben a javaslat hiányosságai megszüntetésének a napja is. 
(6) A minisztérium a pártot a hiányosságok eltávolítása után, öt napon belül bejegyzi. 
(7) A minisztérium a párt bejegyzéséről nem ad ki határozatot. A minisztérium a meghatalmazottnak kézbesíti az alapszabályzat egyik példányát, melyen feltünteti a dátumot és a párt bejegyzésének számát (a továbbiakban csak „bejegyzett alapszabályzat“). 
(8) A minisztérium az eljárást leállítja, ha az előkészítő bizottság a megadott határidőn belül nem küszöbölte ki a javaslat hiányosságait, vagy ha a kerületi bíróság nem teljesíti az előkészítő bizottság kérését, miszerint a javaslatnak nincsenek hiányosságai. A minisztérium nem ad ki határozatot az eljárás leállításáról, csak bejegyzi azt az ügyiratba. 
(9) A minisztérium az eljárás megkezdésétől számított 15 napon belül elutasítja a párt bejegyzését, ha 
a) az állampolgárok listája nincs összhangban a 6. §, 4. bek., a) pontjával, 
b) az előkészítő bizottság, az előkészítő bizottság tagja vagy az előkészítő bizottság tagjai nem teljesítik a jelen törvényben megállapított követelményeket, 
c) a párt székhelye nem a Szlovák Köztársaság területén található, 
d) a párt neve és annak rövidítése nem különbözik egy már bejegyzett párt nevétől és rövidítésétől, vagy 
e) a párt alapszabályzata ellentétes a 2. §-al. 
(10) A párt bejegyzésének elutasításáról szóló határozatot a meghatalmazottnak ajánlott küldeményben kézbesítik. A döntés ellen ellenvetésnek helye nincs; azt csak bírósággal lehet felülvizsgáltatni. A döntés ellen a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bíróságán5) lehet keresetet benyújtani (a továbbiakban csak „legfelsőbb bíróság“). A keresetet az előkészítő bizottság összes tagja adja be és írja alá. A legfelsőbb bíróság határozatának jogerőre emelkedésének napja, amely megszünteti a párt bejegyzésének elutasításáról szóló határozatot és az ügyet további eljárás céljából visszautalja a minisztériumhoz, egyúttal a párt bejegyzéséről szóló új eljárás megkezdésének napja is. A minisztériumot köti a legfelsőbb bíróság jogi véleménye.

8. § 
A végrehajtó szervnek a pártok jegyzékébe történő bejegyzésről szóló eljárás 
(1) A végrehajtó szerv megválasztásáig a párt nevében a pártok jegyzékébe bejegyzett meghatalmazott jár el. A meghatalmazott végrehajthat a párt nevében olyan jogügyleteket, melyeket a jelen törvény vagy külön előírások6) szerint csak a végrehajtó szerv vagy a végrehajtó szerv tagjai hajthatnak végre. 
(2) A végrehajtó szervet a párt létrejöttét követően legkésőbb három hónapon belül meg kell választani, ebből a célból a meghatalmazott összehívja a párt legfelsőbb alakuló szervét a bejegyzett alapszabályzat szerint. 
(3) A párt a párt létrejöttét követő négy hónapon belül, köteles a minisztériumnak benyújtani a végrehajtó szerv vagy a végrehajtó szerv tagjainak bejegyzéséről szóló javaslatot. A javaslathoz csatolni kell a párt bejegyzett alapszabályzata szerinti illetékes, legfelsőbb alakuló szervének határozatát, melyet a megválasztott szerv vagy a megválasztott végrehajtó szerv összes tagja aláírt. 
(4) Ha a javaslat és a csatolt dokumentum összhangban van a jelen törvény rendelkezéseivel, a minisztérium írásban értesíti a végrehajtó szervet a végrehajtó szerv bejegyzéséről a pártok jegyzékébe; a minisztérium nem ad ki határozatot, csak bejegyzi azt az ügyiratba. 
(5) Ha a párt nem nyújtja be a minisztériumnak a végrehajtó szerv vagy a végrehajtó szerv tagjainak a pártok jegyzékébe történő bejegyzésére vonatkozó javaslatát és nem kézbesíti a minisztériumnak a 3. bekezdés szerinti dokumentumot, a minisztérium a pártot azzal a kiegészítéssel jegyzi be a pártok jegyzékébe, hogy „felszámolás alatt”, és a párt a továbbiakban csak a megszűnésével kapcsolatos tevékenységet fejtheti ki. A meghatalmazott köteles kijelölni a felszámolási biztost és késedelem nélkül közölni a minisztériummal annak kereszt- és vezetéknevét, személyi számát és állandó lakhelyének címét. Ha a meghatalmazott a párt létrejöttét követő öt hónapon belül nem közli a minisztériummal a felszámolási biztos személyét, a minisztérium felszámolási biztosként a meghatalmazottat jegyzi be. 

A pártok jegyzékébe bejegyzett adatok módosításáról szóló eljárás

9. § 
A párt székhelyének módosítása 
(1) A végrehajtó szerv, a párt székhelyének megváltozását követő 15 napon belül köteles a minisztériumnak előterjeszteni a pártszékhely címe megváltozásának bejegyzéséről szóló javaslatot.  
(2) Az 1. bekezdés szerinti javaslathoz csatolni kell a párt székhelye címének megváltozásáról szóló nyilatkozatot, melyet a végrehajtó szerv vagy a végrehajtó szerv annyi tagja írt alá, amennyi az alapszabályzat szerint egy ilyen határozat elfogadásához szükséges; az aláírások eredetiségét hitelesíttetni kell.1) 
(3) Ha a javaslat és a csatolt dokumentum összhangban van a jelen törvény rendelkezéseivel, a minisztérium írásban értesíti a végrehajtó szervvel a pártszékhely címe megváltozásának bejegyzési dátumát és sorszámát. A minisztérium nem ad ki határozatot, csak bejegyzi azt az ügyiratba.
(4) Ha a javaslat és a csatolt dokumentum nincs összhangban a jelen törvény rendelkezéseivel, a minisztérium legkésőbb az eljárás megkezdésétől számított 15 napon belül írásos figyelmeztetést küld a végrehajtó szervnek a hiányosságok kiküszöbölése céljából. Ha a párt a hiányosságokat a megadott határidőn belül nem küszöböli ki, a minisztérium leállítja az eljárást. Az eljárás leállításáról a minisztérium határozatot nem ad ki, csak bejegyzi azt az ügyiratba.
(5) Ha a párt székhelye nem a Szlovák Köztársaság területén található, a minisztérium elutasítja a pártszékhely címe megváltozásának bejegyzését és a főügyésznél7) kezdeményezi a 17. § szerinti eljárást. A pártszékhely címe megváltozásának bejegyzéséről szóló elutasító határozatot a végrehajtó szervnek ajánlott küldeményben kézbesítik. A döntés ellen ellenvetésnek helye nincs; azt a legfelsőbb bírósággal lehet felülvizsgáltatni.

10. § 
A végrehajtó szerv módosítása 
(1) A végrehajtó szerv köteles benyújtani a minisztériumnak a pártok jegyzékében bejegyzett végrehajtó szerv, a végrehajtó szerv tagja vagy a végrehajtó szerv tagjai megváltozásának bejegyzésére a javaslatát a változás napját követő 15 napon belül. 
(2) Az 1. bekezdés szerinti javaslatot a pártok jegyzékébe bejegyzett végrehajtó szerv vagy a végrehajtó szerv összes tagja nyújtja be. A javaslathoz csatolni kell a párt azon szervének a határozatát, amely a bejegyzett alapszabályzat alapján a végrehajtó szerv megválasztásában illetékes. A javaslatot a pártok jegyzékébe bejegyzett végrehajtó szerv vagy a végrehajtó szerv annyi tagja írt alá, amennyi az alapszabályzat szerint egy ilyen határozat elfogadásához szükséges, valamint az újonnan megválasztott végrehajtó szerv vagy a végrehajtó szerv összes tagja, miközben az aláírások eredetiségét hitelesíttetni kell;1) ez nem érvényes, ha a pártok jegyzékében bejegyzett végrehajtó szerv vagy a végrehajtó szerv tagja elhunyt, vagy ha halottnak nyilvánították. 
(3) Ha a javaslat és a mellékelt dokumentumok összhangban vannak a jelen törvény rendelkezéseivel, a minisztérium írásban értesíti a végrehajtó szervet a párt végrehajtó szerve megváltozásának bejegyzési dátumát és sorszámát a pártok jegyzékébe. A minisztérium nem ad ki határozatot, csak bejegyzi azt az ügyiratba. 
(4) Ha a javaslat és a csatolt dokumentumok nincsenek összhangban a jelen törvény rendelkezéseivel, a minisztérium legkésőbb az eljárás megkezdésétől számított 15 napon belül írásos figyelmeztetést küld a végrehajtó szervnek a hiányosságok kiküszöbölése céljából. Ha a párt a hiányosságokat a megadott határidőn belül nem küszöböli ki, a minisztérium leállítja az eljárást. Az eljárás leállításáról a minisztérium határozatot nem ad ki, csak bejegyzi azt az ügyiratba.

11. § 
A bejegyzett alapszabályzat módosítása 
(1) A végrehajtó szerv a párt bejegyzett alapszabályzata módosításának elfogadását követő 15 napon belül köteles a minisztériumnak előterjeszteni a párt bejegyzett alapszabályzata módosításának bejegyzéséről szóló javaslatot. A javaslathoz a következőket kell mellékelni: 
a) a párt azon szervének a határozatát, amely a bejegyzett alapszabályzat alapján az alapszabályzat módosításában illetékes. A javaslatot a pártok jegyzékébe bejegyzett végrehajtó szervnek vagy a végrehajtó szerv annyi tagjának kell aláírnia, ahány tag az alapszabályzat szerint egy ilyen határozat elfogadásához szükséges; az aláírások eredetiségét hitelesíttetni kell,1) 
b) az alapszabályzat módosításait, két példányban. 
(2) Ha a javaslat és a mellékelt dokumentumok összhangban vannak a jelen törvény rendelkezéseivel, a minisztérium a végrehajtó szervnek kézbesíti az alapszabályzat egy példányát, az alapszabályzat módosításának bejegyzési dátumával és sorszámával. A minisztérium nem ad ki határozatot, csak bejegyzi azt az ügyiratba. 
(3) Ha a javaslat és a mellékelt dokumentumok nincsenek összhangban a jelen törvény rendelkezéseivel, a minisztérium legkésőbb az eljárás megkezdésétől számított 15 napon belül írásos figyelmeztetést küld a végrehajtó szervnek a hiányosságok kiküszöbölése céljából. Ha a párt a hiányosságokat a megadott határidőn belül nem küszöböli ki, a minisztérium leállítja az eljárást. Az eljárás leállításáról a minisztérium határozatot nem ad ki, csak bejegyzi azt az ügyiratba. 
(4) Ha az alapszabályzat módosítása nincs összhangban a 6. §, 5. bek., 7. §, 9. bek., d) pontjával vagy a 7. §, 9. bek. e) pontjával, a minisztérium elutasítja az alapszabályzat módosításainak bejegyzését, és a főügyésznél7) kezdeményezi a 17. § szerinti eljárást. A párt alapszabályzat-módosítása bejegyzésének elutasításáról szóló határozatot a végrehajtó szervnek ajánlott küldeményben kézbesítik. A döntés ellen ellenvetésnek helye nincs; azt a legfelsőbb bírósággal lehet felülvizsgáltatni.
(5) A párt saját használatra kidolgozhatja az alapszabályzat teljes szövegét és azt egy példányban megküldheti a minisztériumnak, hogy azt helyezze el az okirattárban. Az alapszabályzat teljes szövegén a minisztérium nem tünteti fel a párt bejegyzésének számát és dátumát, sem az alapszabályzat módosítása bejegyzésének sorszámát és dátumát.

12. §
Az új alapszabályzatnak a pártok jegyzékébe történő bejegyzéséről szóló eljárás 
(1) A párt új alapszabályzatot fogadhat el. Az új alapszabályzatnak tartalmaznia kell a bejegyzett alapszabályzat megszüntetéséről szóló rendelkezést, feltüntetve a párt bejegyzésének számát és dátumát, beleértve az alapszabályzat összes módosításának dátumait és sorszámait, amelyek a pártok jegyzékébe bejegyzésre kerültek. 
(2) A végrehajtó szerv a párt új alapszabályzatának elfogadását követő 15 napon belül köteles a minisztériumnak előterjeszteni a párt új alapszabályzatának a pártok jegyzékébe történő bejegyzéséről szóló javaslatot. A javaslathoz a következőket kell mellékelni: 
a) a párt azon szervének a határozatát, amely a bejegyzett alapszabályzat alapján az új alapszabályzat elfogadására illetékes. A javaslatot a pártok jegyzékébe bejegyzett végrehajtó szervnek vagy a végrehajtó szerv annyi tagjának kell aláírnia, ahány tag az alapszabályzat szerint egy ilyen határozat elfogadásához szükséges; az aláírások eredetiségét hitelesíttetni kell,1) 
b) az alapszabályzat módosításait, két példányban. 
(3) Ha a javaslat és a mellékelt dokumentumok összhangban vannak a jelen törvény rendelkezéseivel, a minisztérium a végrehajtó szervnek kézbesíti az új alapszabályzat egy példányát, amelyen feltünteti a párt bejegyzésének számát és dátumát, valamint az új alapszabályzatnak a pártok jegyzékébe történt bejegyzési dátumát és sorszámát, „új” alapszabályzat kiegészítéssel ellátva. A pártok jegyzékébe történő bejegyzés napjával az új alapszabályzat bejegyzett alapszabályzattá válik. A minisztérium nem ad ki határozatot, csak bejegyzi azt az ügyiratba.
(4) Ha a javaslat és a mellékelt dokumentumok nincsenek összhangban a jelen törvény rendelkezéseivel, a minisztérium legkésőbb az eljárás megkezdésétől számított 15 napon belül írásos figyelmeztetést küld a végrehajtó szervnek a hiányosságok kiküszöbölése céljából. Ha a párt a hiányosságokat a megadott határidőn belül nem küszöböli ki, a minisztérium leállítja az eljárást. Az eljárás leállításáról a minisztérium határozatot nem ad ki, csak bejegyzi azt az ügyiratba.
(5) Ha az új alapszabályzat nincs összhangban a 6. §, 5. bek., 7. §, 9. bek., d) pontjával vagy a 7. §, 9. bek., e) pontjával, a minisztérium elutasítja az új alapszabályzat bejegyzését a pártok jegyzékébe, és a főügyésznél7) kezdeményezi a 17. § szerinti eljárást. A párt új alapszabályzata bejegyzésének elutasításáról szóló határozatot a végrehajtó szervnek ajánlott küldeményben kézbesítik. A döntés ellen ellenvetésnek helye nincs; azt a legfelsőbb bírósággal lehet felülvizsgáltatni.


HARMADIK RÉSZ 
A párt megszűnése és megszűntetése

13. §
A párt megszűnése 
(1) A párt azon a napon szűnik meg, mikor a minisztérium végrehajtja a párt törlését a pártok jegyzékéből. 
(2) A párt megszűnését annak megszüntetése előzi meg, felszámolással vagy felszámolás nélkül. 
(3) Nincs szükség felszámolásra, ha: 
a) a párt vagyona és kötelezettségei átszállnak egy már létező pártra, amely az egyesítéssel megszüntetett párt jogutódja, 
b) a pártnak nincs semmilyen vagyona, 
c) a párt vagyonára kiírandó csődeljárási javaslatot vagyonhiány miatt elutasítják vagy a párt vagyonára kiírt csődeljárást az okból szüntetik meg, hogy a párt vagyona nem elegendő a csődbiztos kiadásainak és jutalmának fedezésére sem vagy a csődeljárás befejezése után a pártnak semmiféle vagyona nem marad. 
(4) A pártnak a pártok jegyzékéből való törlésére vonatkozó javaslatot a felsoroltak valamelyike terjeszti elő: 
a) a meghatalmazott (8. §, 5. bek.), 
b) a végrehajtó szerv,3)
c) a felszámolási biztos. 
(5) A minisztérium a párt törlését a pártok jegyzékéből azzal a személlyel tudatja, aki a 4. bekezdés szerinti javaslatot előterjesztette; a minisztérium nem ad ki határozatot, csak bejegyzi azt az ügyiratba. 
(6) A minisztérium a párt törlését a pártok jegyzékéből javaslat nélkül is végrehajtja, ha erről a jelen törvény rendelkezik.

14. § 
A párt megszüntetése 
(1) A párt a következő okokból szüntethető meg: 
a) önkéntes megszüntetéssel, 
b) más párttal való egyesüléssel, 
c) csődeljárás kihirdetésével vagy a csődeljárási javaslat vagyonhiány miatti elutasításával, 
d) a legfelsőbb bíróság a párt feloszlatásáról szóló jogerős határozatával vagy 
e) a jelen törvény szerinti egyéb okokból (8. §, 5. bek. és 34. §, 4 bek.). 
(2) A párt megszüntetése után annak szervei, ha a jogkörük nem szállt át jogutódjukra vagy a felszámolási biztosra, csak a párt megszüntetésével kapcsolatos tevékenységet fejthetnek ki.

15. § 
A párt megszüntetése felszámolás nélkül 
(1) Ha nincs szükség a 13. §, 3. bek. szerinti felszámolásra, a pártot felszámolás nélkül szüntetik meg. 
(2) A pártnak a pártok jegyzékéből történő törlésére vonatkozó javaslatot a párt megszüntetését követő öt napon belül kell benyújtani. 
(3) Ha a pártot önkéntesen szüntetik meg, a pártnak a pártok jegyzékéből történő törlésére vonatkozó javaslatát a végrehajtó szerv köteles benyújtani. A javaslathoz a következőket kell mellékelni: 
a) a párt azon szervének a határozatát, amely illetékes a párt bejegyzett alapszabályzata szerint és a párt önkéntes megszüntetéséről döntött. A határozatot a végrehajtó szervnek vagy a végrehajtó szerv annyi tagjának kell aláírnia, ahány tag az alapszabályzat szerint egy ilyen határozat elfogadásához szükséges; az aláírások eredetiségét hitelesíttetni kell,1) 
b) az arról szóló nyilatkozatot, hogy nincs szükség a párt felszámolására a 13. §, 3. bek., b) vagy c) pontja szerint, amelyet a végrehajtó szervnek vagy a végrehajtó szerv annyi tagjának kell aláírnia, ahány tag az alapszabályzat szerint egy ilyen határozat elfogadásához szükséges; az aláírások eredetiségét hitelesíttetni kell.1) 
(4) Ha a párt egy másik párttal való egyesülés miatt szűnik meg, a pártok jegyzékéből való törlésre vonatkozó javaslatot az egyesüléssel megszüntetendő párt végrehajtó szerve köteles benyújtani. A javaslathoz a következőket kell mellékelni: 
a) a párt azon szervének határozatát, amely illetékes a párt bejegyzett alapszabályzata szerint és a párt más párttal való egyesülés általi megszüntetéséről döntött. A javaslatot a végrehajtó szervnek vagy a végrehajtó szerv annyi tagjának kell aláírnia, ahány tag az alapszabályzat szerint egy ilyen határozat elfogadásához szükséges; az aláírások eredetiségét hitelesíttetni kell,1) 
b) a pártok egyesüléséről szóló írásbeli szerződést. 
(5) A 4. bekezdés, b) pontja szerinti szerződést a végrehajtó szerveknek vagy a végrehajtó szervek annyi tagjának kell aláírnia, ahány tag az egyesülő pártok alapszabályzatai szerint egy ilyen határozat elfogadásához szükséges; az aláírások eredetiségét hitelesíttetni kell.1) A szerződésnek a következőket kell tartalmaznia: 
a) az egyesülő pártok megjelölését, feltüntetve mindkét párt bejegyzésének dátumát és bejegyzési számát, 
b) az egyesüléssel megszüntetett párt vagyonáról és kötelezettségeiről szóló adatokat, 
c) az egyesüléssel megszüntetett párt jogutódjának megjelölését. 
(6) Ha a pártot azzal szüntetik meg, hogy a párt vagyonára kiírandó csődeljárási javaslatot vagyonhiány miatt elutasítják, vagy a párt vagyonára kiírt csődeljárást az okból szüntetik meg, hogy a párt vagyona nem elegendő a csődbiztos kiadásainak és jutalmának fedezésére sem, vagy a csődeljárás befejezése után a pártnak semmiféle vagyona nem marad, a minisztérium javaslat benyújtása nélkül is végrehajtja a párt törlését a pártok jegyzékéből. 
(7) Ha a párt törlésére vonatkozó javaslat és a mellékelt dokumentumok nincsenek összhangban a jelen törvénnyel, vagy ha abban nem teljes, vagy pontatlan adatok szerepelnek, a minisztérium legkésőbb az eljárás megkezdésétől számított 15 napon belül írásos figyelmeztetést küld a végrehajtó szervnek a hiányosságok kiküszöbölése céljából. A hiányosságok kiküszöböléséig az eljárást felfüggesztik; a minisztérium az eljárás felfüggesztéséről nem ad ki határozatot, csak bejegyzi azt az ügyiratba. 
(8) A minisztérium a párt törlését az eljárás megkezdését követő öt napon belül vagy a hiányosságok kiküszöbölését – melyek miatt az eljárást felfüggesztették – követő öt napon belül végrehajtja.

16. § 
A párt megszüntetése felszámolással 
(1) A párt felszámolás alá kerülését bejegyzik a pártok jegyzékébe. A párt felszámolás általi megszüntetéséről a párt bejegyzett alapszabályzata szerinti illetékes szerve dönt, amely köteles egyúttal a felszámolási biztost is kinevezni. A felszámolási biztos nem lehet a szóban forgó párt tagja, hacsak a jelen törvény másképpen nem rendelkezik. A méltányos kiadások visszatérítését és a felszámolási biztos tisztségének betöltéséért járó jutalmat a párt vagyonából kell kiegyenlíteni. 
(2) A párt megszüntetését és az adatokat, amelyeket be kell jegyezni a pártok nyilvántartásába, a felszámolási biztos a párt megszüntetését követő öt napon belül közli a minisztériummal. A bejegyzéssel a végrehajtó szerv hatásköre átruházódik a pártok jegyzékébe bejegyzett felszámolási biztosra. 
(3) A felszámolási biztos a párt nevében csak a párt felszámolására irányuló feladatokat hajthat végre. 
(4) A párt felszámolására megfelelően kell alkalmazni a külön előírás rendelkezéseit.8) Ha a felszámolás pozitív vagyoni mérleggel végződik, a felszámolási biztos az alapszabályzatban megállapított módon rendelkezik vele, a 6. §, 5. bek., h) pontja szerint. 
(5) A felszámolási biztos a felszámolás befejezése után 30 napon belül előterjeszti javaslatát, hogy a pártot töröljék a pártok nyilvántartásából.

17. § 
A párt legfelsőbb bíróság általi feloszlatása 
(1) A párt feloszlatásáról szóló javaslat előterjesztésére a főügyész7) jogosult, ha a párt a 2. § rendelkezéseivel ellentétesen cselekszik. A javaslatról a legfelsőbb bíróság dönt. 
(2) A legfelsőbb bíróság a párt feloszlatását elrendelő határozat kiadása előtt megvizsgálja, hogy a párt rendelkezik-e vagyonnal. Ha azt állapítja meg, hogy a pártnak nincs vagyona, a legfelsőbb bíróság a párt felszámolás nélküli feloszlatásáról dönt. Ha azt állapítja meg, hogy a pártnak van vagyona, a legfelsőbb bíróság elrendeli a párt felszámolási eljárás alá vonását és kinevezi a felszámolási biztost azok közül a személyek közül, akik be vannak jegyezve a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma által külön előírás szerint9) vezetett biztosok jegyzékébe. A felszámolási biztos nem lehet az érintett párt tagja. A méltányos kiadások visszatérítését és a felszámolási biztos tisztségének betöltéséért járó jutalmat a párt vagyonából kell kiegyenlíteni. 
(3) A párt feloszlatásáról szóló jogerős határozatot a legfelsőbb bíróság a minisztériumnak és a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának (a továbbiakban csak „pénzügyminisztérium“) is kézbesíti. 
(4) A minisztérium javaslat benyújtása nélkül is végrehajtja a párt törlését a pártok jegyzékéből, ha a pártot a legfelsőbb bíróság határozatával, felszámolás nélkül oszlatták fel.

18. § 
A minisztérium és a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala közötti kapcsolat 
(1) A párt létrejöttét, annak nevének, rövidítésének, székhelye címének és bejegyzése dátumának feltüntetésével a minisztérium a bejegyzés napját követő hét napon belül közli a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalával (a továbbiakban csak „hivatal“). 
(2) A hivatal az 1. bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított tíz napon belül közli a minisztériummal a párt statisztikai azonosító számát. 
(3) A minisztérium a pártok jegyzékébe történt új adatok bejegyzése után hét napon belül értesíti a hivatalt a következő adatokról: 
a) a párt neve és rövidítése, 
b) a párt székhelyének címe, 
c) a végrehajtó szerv vagy a végrehajtó szerv tagjának vezeték- és keresztneve és állandó lakhelyének címe, 
d) a párt felszámolásának megkezdése, beleértve a felszámolási biztos vezeték- és keresztnevét és állandó lakhelyének címét, 
e) a párt csődeljárásának megkezdése, beleértve a csődeljárási biztos vezeték- és keresztnevét és állandó lakhelyének címét és a csődeljárás befejezését vagy csődeljárási javaslat vagyonhiány miatti elutasítását. 
(4) A párt megszűnését és a pártok jegyzékéből való törlésének dátumát a minisztérium a pártok jegyzékéből történt törlés utáni hét napon belül közli a hivatallal.

19. § 
Bírósági védelem 
(1) Ha a párt tagja a párt szervének döntését törvényellenesnek vagy az alapszabályzattal ellentétesnek tartja, az ilyen határozat elfogadását követő 30 napon belül kérheti a kerületi bíróságon annak felülvizsgálatát. 
(2) Az 1. bekezdés szerinti jogerős határozatot a kerületi bíróság a minisztériumnak kézbesíti. 
(3) A párt tagjának 1. bekezdés szerinti, minisztériumnak kézbesített beadványának nincs joghatása, csak elhelyezik az okirattárban.


NEGYEDIK RÉSZ 
A párt gazdálkodása és finanszírozása

20. § 
A párt gazdálkodása 
(1) A párt a kötelezettségeiért az egész vagyonával felel. A párt tagjai a párt kötelezettségeiért sem nem felelnek, sem nem kezeskednek. 
(2) A párt saját neve alatt nem vállalkozhat és nem köthet szerződéseket arról, hogy csendestársként fog szerepelni.10) 
(3) A párt kereskedelmi társaságot alapíthat vagy annak társtulajdonosává válhat, azonban egyetlen alapítónak vagy egyetlen társtulajdonosnak kell lennie; a párt kereskedelmi társaságot csak vállalkozási célból hozhat létre.11) 
(4) A kereskedelmi társaság tevékenységének tárgya, amelyet a párt alapított vagy amelynek egyetlen társtulajdonosává vált, csak a következő lehet: 
a) kiadóvállalatok, könyvkiadók és nyomdák üzemeltetése, 
b) publikációs és propagandatevékenység, 
c) a párt programját és tevékenységét népszerűsítő tárgyak gyártása és eladása, 
d) művelődési és politikai akciók szervezése, 
e) a párt vagyonának kezelése. 
(5) A kereskedelmi társaság a 3. bekezdés szerint nem lehet közbeszerzési eljárás ajánlattevője vagy pályázója, ha az ajánlatkérő külön törvényben12) meghatározott jogi személy. 
(6) A párt, külön előírás szerint13) köteles kettős könyvelést vezetni.

21. § 
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokra fordított költségek 
(1) A párt köteles a könyvelésében külön analitikus nyilvántartást vezetni a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába14) történő választásokra fordított költségekről (a továbbiakban csak „választások“). 
(2) A párt a választásokra fordított költségekről köteles előzetes jelentést (a továbbiakban csak „előzetes jelentés“) és záró jelentést készíteni (a továbbiakban csak „záró jelentést “). 
(3) Az előzetes jelentést a párt a választások meghirdetésének napjával kezdődő és a választások napja előtt 30 nappal végződő időszakról készíti. Az előzetes jelentést legkésőbb a választások megkezdése előtt 21 nappal nyújtja be a párt a pénzügyminisztériumnak, nyomtatott és elektronikus formában. A párt előzetes jelentése, az adományozó személyi számát kivéve, nyilvános és a pénzügyminisztériumban megtekinthető, kivonatolható, másolható vagy fénymásolható. Az előzetes jelentés kézbesítését követő hét napon belül a pénzügyminisztérium közzé teszi azt a honlapján, és egészen a záró jelentés 4. bekezdés szerinti nyilvánosságra hozataláig lesz hozzáférhető a nyilvánosság számára. 
(4) A záró jelentést a párt a választások meghirdetésének napjával kezdődő és a választások napjával befejeződő időszakról készíti. A záró jelentést a párt a választások napját követő 30 napon belül nyújtja be a pénzügyminisztériumnak, nyomtatott és elektronikus formában. A párt záró jelentése, az adományozó személyi számát kivéve, nyilvános és a pénzügyminisztériumban megtekinthető, kivonatolható, másolható vagy fénymásolható. A záró jelentés kézbesítését követő 30 napon belül a pénzügyminisztérium hat hónapra közzé teszi azt a honlapján. 
(5) Az előzetes jelentés és a záró jelentés a következőket tartalmazza: 
a) a választások előtt és a választások napján végzett közvélemény-kutatások költségeinek áttekintését, 
b) a nyomtatott sajtóban megjelentetett fizetett hirdetések vagy reklámok költségeinek áttekintését,15) 
c) a külön előírás szerint sugárzott politikai hirdetések költségeinek áttekintését,16) 
d) a külön előírás szerint, a települések által kijelölt helyeken elhelyezett választási plakátok és egyéb információ-hordozók költségeinek áttekintését,16) 
e) a politikai pártok tagjainak a választási kampány során keletkezett útiköltségeinek áttekintését és a párt alkalmazottainak a választási kampány során keletkezett útiköltség-térítéseinek17) áttekintését, 
f) a párt összes többi költségeinek áttekintését, amelyet a programjának propagálására költött, 
g) a pártnak, a 22. §, 1. bek., b) és h) pontjai szerint elfogadott bevételeinek áttekintését, melyeket abban az időszakban kapott, amelyről az előzetes jelentést és a záró jelentést készíti, 
h) a 22. §, 2. bek. szerinti kölcsönökből és hitelekből származó bevételek külön nyilvántartását és a 22. § 3. bek. szerint elfogadott ajándékok és egyéb vissza nem térítendő teljesítések külön nyilvántartását, melyeket abban az időszakban kapott, amelyről az előzetes jelentést és a záró jelentést készíti. 
(6) Az 5. bekezdés, a)-f) pontjai szerinti költségeknek az előzetes jelentésbe és a záró jelentésbe történő besorolásánál a közvélemény-kutatás és a reklám vagy propaganda akció megvalósulásának a napja az irányadó. 
(7) Ha az előzetes jelentés, vagy a záró jelentés nem tartalmazza az összes adatot, vagy ha az adatok hiányosak, a pénzügyminisztérium felszólítja a pártot, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül küszöbölje ki a hiányosságokat.

22. § 
A párt bevételei 
(1) A párt bevételei a következők lehetnek: 
a) tagdíjakból származó bevételek, 
b) ajándékokból és vissza nem térítendő teljesítésekből származó bevételek, 
c) öröklésből származó bevételek, 
d) a párt ingó vagy ingatlan vagyonának bérbeadásából vagy eladásából származó bevételek, 
e) a párt bankokban elhelyezett pénzeszközeinek kamataiból származó bevételek, 
f) gazdasági társaságok tevékenységéből származó nyereségrészesedésből való bevételek, 
g) a nyilvános piacon nyilvánosan adható-vehető értékpapírok hozamai,18) 
h) kölcsönökből és hitelekből származó bevételek, 
i) az állami költségvetésből származó bevételek. 
(2) A párt köteles külön nyilvántartást vezetni a kölcsönökből és hitelekből származó bevételekről, beleértve a kölcsön vagy hitel felvételének dátumát, a kölcsön vagy hitel összegét és a visszafizetés megállapított határidejét. A külön nyilvántartásban a természetes személy esetén fel kell tüntetni annak vezeték- és keresztnevét és állandó lakhelyének címét vagy jogi személy esetén annak cégnevét, statisztikai azonosító számát és székhelyének címét. 
(3) A párt köteles külön nyilvántartást vezetni az ajándékokról és egyéb vissza nem térítendő teljesítésekről, beleértve az ajándék vagy a vissza nem térítendő teljesítés elfogadásának dátumát, annak értékét és az ajándékozó azonosító adatait vagy a szerződő fél azonosító adatait, aki a vissza nem térítendő teljesítést nyújtotta. 
(4) A párt köteles külön nyilvántartást vezetni a befolyt tagdíjakról, beleértve a párt tagjának vezeték- és keresztnevét és állandó lakhelyének címét, amennyiben olyan párttagról van szó, akinek tagdíja az adott évben összességében elérte vagy meghaladta a 829 eurót. Az 5 000 euró feletti tagdíjakat a párt csak banki átutalással fogadhatja el.

23. § 
Ajándékok és egyéb vissza nem térítendő teljesítések 
(1) A párt elfogadhat ajándékokat és vissza nem térítendő teljesítéseket, hacsak a jelen törvény másképpen nem rendelkezik. A párt csak a jelen törvény szerint létrejött, írásos szerződés alapján fogadhat el ajándékot vagy más vissza nem térítendő teljesítést. A külön előírás19) rendelkezései nincsenek ezzel érintve. 
(2) Az ajándékozási szerződésnek a következőket kell tartalmaznia: 
a) az ajándékozó azonosító adatait 
1. természetes személy esetében, annak vezeték- és keresztnevét, személyi számát, állandó lakhelyének címét, ha a természetes személy vállalkozó, akkor cégszerű megnevezését, statisztikai azonosító számát és vállalkozásának székhelyét is, 
2. jogi személy esetében annak elnevezését vagy cégnevét, székhelyének címét, statisztikai azonosító számát, adóazonosító számát, a vállalkozás jogi formáját és a végrehajtó szerv feladatát ellátó személynek vagy a végrehajtó szerv tagjának vezeték- és keresztnevét, állandó lakhelyének címét és személyi számát, 
b) a megajándékozott azonosító adatait, éspedig megnevezését, székhelyének címét, statisztikai azonosító számát; pénzbeli adomány esetén a bank vagy a külföldi bank fiókjának cégszerű megnevezését és a megajándékozott számlaszámát, 
c) az ajándék tárgyának adatait, melyek a következők: 
1. a pénzbeli adomány összege, 
2. az ingóság pontos meghatározását, ami kizárja más ingósággal való összetévesztésének lehetőségét, és annak szakértői véleményben megállapított értékét, 
3. ingatlan esetében az ingatlan megjelölését az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint, beleértve az ingatlan szakértői véleményben megállapított értékét, 
d) az ajándékozási szerződés megkötésének helyét és idejét, 
e) az ajándékozó hitelesített1) aláírását, melyet a szerződés aláírásának napján vagy legkésőbb az ajándék átadásának napján hitelesítettek; ha 500 eurót nem meghaladó értékű ajándékról van szó, az ajándékozási szerződést a párt megbízott képviselője is aláírhatja. 
(3) Egyéb vissza nem térítendő teljesítés alatt a jelen törvény szerint a következők értendők: 
a) ingóság vagy ingatlan kölcsönzése, 
b) ingyenes szolgáltatás nyújtása, 
c) a párt adósságának átvétele természetes személy vagy jogi személy által, 
d) az ingóság és az ingatlan szokásos vételára vagy bérleti díja és a megállapított ár közötti különbség, amelyet a párt a természetes személynek vagy jogi személynek fizet, ha a megállapított ár alacsonyabb, mint a szokásos ár; szokásos ár alatt az az ár értendő, amennyiért az ilyen ingóság vagy ingatlan általában eladásra kerül vagy bérbe adják egy bizonyos időpontban és egy adott helyen, vagy 
e) a szolgáltatásért fizetett szokásos ár és a megállapított ár közötti különbség, amelyet a párt a természetes személynek vagy jogi személynek fizet, ha a megállapított ár alacsonyabb, mint a szokásos ár, amennyiért a természetes személy vagy a jogi személy a szolgáltatást a piacon kínálja. 
(4) Az ajándékozók listáját a párt negyedévente köteles a honlapján nyilvánosságra hozni, legkésőbb a naptári negyedév végét követő 30 napon belül. Az ajándékozók listáján a párt feltünteti az ajándékozó vezeték- és keresztnevét és állandó lakhelyének címét, ha természetes személyről van szó, amennyiben a természetes személy egyben vállalkozó, akkor a cégszerű megnevezését is. Jogi személy esetében annak elnevezését vagy cégnevét, valamint székhelyének címét és a pénzadomány összegét. 
(5) Egyéb vissza nem térítendő teljesítésekről szóló szerződésben a 2. bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

24. § 
Az ajándékok és egyéb vissza nem térítendő teljesítések elfogadásának tilalma 
(1) A párt nem fogadhat el ajándékot és vissza nem térítendő teljesítést a következőktől: 
a) az államtól, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Vagyonalapjától, a Szlovák Földalaptól, településtől vagy kerületi önkormányzatoktól, 
b) olyan jogi személyektől, melyek létrehozója vagy alapítója az állam, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Vagyonalapja, a Szlovák Földalap, település vagy kerületi önkormányzatoktól, 
c) olyan jogi személyektől, amelyekben tulajdonrésze van az államnak, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Vagyonalapjának, a Szlovák Földalapnak, településnek vagy kerületi önkormányzatoktól, 
d) polgári társulásoktól,20) alapítványoktól,21) non-profit szervezetektől, amelyek közhasznú szolgáltatásokat nyújtanak,22) nem befektetési alapoktól,23) jogi személyek érdekszövetségétől,24) települések szövetségétől25) és nemzetközi hatókörű szervezetektől,26) 
e) közszolgálati intézményektől és más törvény által létrehozott jogi személyektől, 
f) olyan természetes személytől, aki nem állampolgár, 
g) olyan jogi személytől, amelynek székhelye külföldön van, ha annak többségi tulajdonosa nem állampolgár vagy nem olyan jogi személy, melynek székhelye a Szlovák Köztársaság területén van, kivéve a politikai pártot, a politikai pártok csoportosulását, vagy olyan jogi személyeket, amelyek alapítója vagy többségi tulajdonosa politikai párt, 
h) olyan természetes személyektől vagy jogi személyektől, amelyek esetében nem tudja feltüntetni az ajándékozó azonosító adatait vagy a szerződő fél azonosító adatait, amely egyéb vissza nem térítendő teljesítést nyújtott. 
(2) A párt egy adományozótól egy naptári évben készpénzben kifizetett pénzadományt legfeljebb 5000 euró értékben fogadhat el.

Támogatások az állami költségvetésből

25. §
Az állami költségvetésből a párt a következő támogatásokat kapja: 
a) a választások során kapott szavazatokért járó támogatás (a továbbiakban csak „szavazatokért járó támogatás “), 
b) a tevékenység után járó támogatás, 
c) a mandátumért járó támogatás.

26. § 
A szavazatokért járó támogatás 
(1) A párt külön előírás14) szerint szavazatokért járó támogatást kap. 
(2) A szavazatokért járó támogatást a pénzügyminisztérium fizeti a pártnak az egyes pártokra vagy koalíciókra leadott érvényes szavazatok számáról szóló adatok bejelentése után, 
a) az előzetes jelentés és a záró jelentés benyújtását követő 30 napon belül, amennyiben semmilyen hiányosságok nem kerültek megállapításra, vagy 
b) az előzetes jelentésben és a záró jelentésben lévő hiányosságoknak, a pénzügyminisztérium felszólítása szerinti kiküszöbölését követő 30 napon belül. 
(3) Ha a párt más párttal vagy pártokkal kötött koalícióban vett részt a választásokon, a szavazatokért járó támogatást a pártnak csak a szóban forgó pártok közötti írásbeli megállapodás bemutatása után lehet kifizetni, melyben fel kell tüntetni, mely pártnak vagy mely pártoknak és milyen arányban fizetendő ki a szavazatokért járó támogatás. 
(4) A szavazatokért járó támogatást nem fizetik ki annak a pártnak, amely nem nyújtotta be az előzetes jelentést, vagy a záró jelentést, vagy nem nyújtotta be az előző naptári évre esedékes éves jelentést és ilyen kötelezettsége fennállt a 30. § 1. bekezdése szerint.

27. § 
A tevékenység után járó támogatás 
(1) A tevékenység után járó támogatásra az a párt jogosult, amelyik szavazatokért járó támogatást kapott. Ha a párt más párttal vagy pártokkal kötött koalícióban vett részt a választásokon, a tevékenység után járó támogatást a pártnak csak a szóban forgó pártok közötti írásbeli megállapodás bemutatása után lehet kifizetni, melyben fel kell tüntetni, mely pártnak vagy mely pártoknak és milyen arányban fizetendő ki a tevékenység után járó támogatás. A tevékenység után járó támogatásra való jogosultság arra az egész hónapra jön létre, melyben a választásokat tartották, és annak a hónapnak a végén szűnik meg, amely azt a hónapot előzi meg, amelyben a következő választásokat tartják. 
(2) A tevékenység után járó támogatás egyenlő a szavazatokért járó támogatás teljes összegével, melyet 48 részre osztanak. A választások évében legfeljebb három részt fizetnek ki belőle, majd a választási időszak minden további egész évében 12 részt, a következő választások évében pedig a fennmaradó részeket. Ha a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a választási időszak vége előtt befejezi tevékenységét, a fennmaradó részeket annyi hónap számával csökkentik, ahány hónappal előbb ért véget a választási időszak. 
(3) A tevékenység után járó támogatást a következőképpen fizetik ki: 
a) a választások évében a 26. § szerint a szavazatokért járó támogatás kifizetését követő 30 napon belül, 
b) a választási időszak folyamán a 30. § szerinti éves jelentés benyújtását követő 30 napon belül, 
c) a következő választások évében a választások időpontjának bejelentését követő 30 napon belül. 
(4) A tevékenység után járó támogatást nem fizetik ki annak a pártnak, amely nem nyújtotta be az előzetes jelentést vagy a záró jelentést, vagy nem nyújtotta be az előző naptári évre esedékes éves jelentést és ilyen kötelezettsége fennállt a 30. § 1. bekezdése szerint. 
(5) Ha a pártot megszüntették, az adott évben a tevékenység után járó támogatás arányos részére jogosult a megszüntetés napjáig, minden megkezdett hónapra is. Ha a pártot a tevékenység után járó támogatás kifizetése után szüntették meg, a párt jogutódja vagy a felszámolási biztos köteles a támogatás arányos részeit, amelyek a párt megszüntetése utáni időszakra esnek, visszajuttatni az állami költségvetésbe, legkésőbb a párt megszüntetését követő 30 napon belül.

28. § 
A mandátumért járó támogatás 
(1) A pártot a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsában szerzett mandátumok száma alapján mandátumért járó támogatás illeti meg, amelynek összege a Szlovák Köztársaság gazdaságában a választások évét megelőző naptári évben a hivatal által megállapított nominális havi átlagbér szorzata (a továbbiakban csak „átlagbér“). Minden megszerzett mandátumért a pártot mandátumért járó támogatás illeti meg, melynek összege – húsz mandátumig – az átlagbér harmincszorosa. A huszonegyedik mandátumért és minden további mandátumért a pártot megillető mandátumért járó támogatás összege az átlagbér húszszorosa. 
(2) A mandátumért járó támogatást egy évre és egy mandátumra fizetik ki az egész választási időszak ideje alatt annak a pártnak, amelyik választási listáján a képviselő bejutott a parlamentbe. Ha a párt választási koalíció keretében indult, a mandátumért járó támogatást annak a pártnak fizetik ki, amely a mandátumot megszerezte. A mandátumért járó támogatásra való jogosultsága a pártnak arra az egész hónapra keletkezik, amelyben a választásokat lebonyolították. Ez a jogosultság megszűnik annak a hónapnak a leteltével, amely megelőzi azt a hónapot, melyben a következő választásokra sor kerül. 
(3) A mandátumért járó támogatásra való jogosultsága megszűnik annak a pártnak, amely nem nyújtotta be az előzetes jelentést vagy a záró jelentést, vagy nem nyújtotta be az előző naptári évre esedékes éves jelentést és az ilyen kötelezettsége fennállt a 30. § 1. bekezdése szerint. 
(4) A mandátumért járó támogatást a pénzügyminisztérium a választási időszak alatt évente, július végéig fizeti ki a pártnak. 
(5) A választások évében a mandátumért járó támogatás arányos részét fizetik ki a 2. bekezdés szerint, a választások eredményének kihirdetését követő 60 napon belül. 
(6) Ha a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a választási időszak vége előtt befejezi tevékenységét, a párt a választási időszak hosszának megfelelő mandátumért járó támogatásra jogosult. A 2. bekezdés rendelkezése ezáltal nincs érintve. Ha a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa a választási időszak vége előtt befejezi tevékenységét, és a mandátumért járó támogatás a párt részére kifizetésre került, a párt köteles a támogatás azon részét visszajuttatni az állami költségvetésbe, amely rész a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa működésének befejezése utáni időszakra esik, legkésőbb 14 napon belül a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa működésének befejezését követően. 
(7) Ha a pártot megszüntették, az adott évben jogosult a megszüntetés napjáig a mandátumért járó támogatás arányos részére, mandátumonként a támogatás egy tizenketted részében, minden megkezdett hónapra is. Ha a pártot a mandátumért járó támogatás kifizetése után szüntették meg, a párt jogutódja vagy a felszámolási biztos köteles a támogatás arányos részeit, amelyek a párt megszüntetése utáni időszakra esnek, visszajuttatni az állami költségvetésbe, legkésőbb a párt megszüntetését követő 14 napon belül.

29. § 
A támogatások felhasználásának korlátozása 
A 25. § szerinti, állami költségvetésből folyósított támogatásokat a párt nem használhatja fel a következőkre: 
a) természetes személyeknek vagy jogi személyeknek nyújtott kölcsönök és hitelek, 
b) csendestársi szerződések,10) 
c) gazdasági társaság vállalkozásához, amelyet a párt hozott létre vagy amelynek egyetlen társtulajdonosa lett, 
d) természetes személyek vagy jogi személyek kötelezettségeiért vállalt kezesség, 
e) ajándékozás, 
f) bírságok és egyéb pénzbüntetések megtérítése.

30. § 
Az éves jelentés 
(1) A párt köteles éves jelentést készíteni az előző naptári évről. Az előző naptári évről szóló éves jelentést a párt a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának, nyomtatott és elektronikus formában nyújtja be, legkésőbb minden év április 30-ig. A párt éves jelentése nyilvános, és a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsában vagy az általa megbízott szervnél megtekinthető, kivonatolható, másolható vagy fénymásolható. A pártok éves jelentéseit a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Titkársága hozza nyilvánosságra a honlapján a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának döntése vagy az általa megbízott szerv döntése alapján, legkésőbb a naptári év júliusának 31-ig. A természetes személyek személyi számai nem tartoznak a nyilvánosságra hozott vagy hozzáférhetővé tett adatok közé. 
(2) Az éves jelentésnek a következőket kell tartalmaznia: 
a) az érintett időszakról szóló pénzügyi számviteli beszámolót, melyet a Szlovák Könyvvizsgáló Kamara által a könyvvizsgálók jegyzékéből sorsolással kijelölt könyvvizsgáló hitelesített. A sorsolást legkésőbb a beszámolási időszakot követő év február 28-ig le kell bonyolítani, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa27) illetékes bizottsága legalább két tagjának jelenlétében. A könyvvizsgálók kamarája azok közül a könyvvizsgálók közül sorsol, akik a sorsolás előtt nyilatkozatot tesznek arról, hogy részükről nincs érdekütközés a politikai pártok könyvvizsgálatának elvégzését illetően. 
b) a párt pénzügyi helyzetéről szóló információt legalább a két, az érintett időszakot közvetlenül megelőző beszámolási időszakról, 
c) különleges jelentőségű eseményekről szóló információkat,13) amelyekre azon érintett időszak befejezése után került sor, amelyről az éves jelentés készül, 
d) a nyereség elosztására vagy a veszteség kiegyenlítésére tett javaslatról szóló információt, 
e) a párt bevételeinek áttekintését 22. § 1. bek. szerinti tagolásban, 
f) a kölcsönökből vagy hitelekből származó bevételek külön nyilvántartását a 22. § 2. bek. szerint, 
g) az ajándékok és vissza nem térítendő teljesítések külön nyilvántartását a 22. § 3. bek. szerint, 
h) az adókötelezettség teljesítéséről szóló információt, 
i) a párt tagjainak létszámát azon naptári év december 31-vel bezárólag, amelyről az éves jelentést benyújtják, 
j) a beszedett tagdíjak összegét és a tagdíjak külön nyilvántartását a 22. § 4 bek. szerint, 
k) a határidő lejártán túli kötelezettségek áttekintését, 
l) annak a gazdasági társaságnak a könyvviteli zárlatát, amelyet a párt alapított vagy amelynek egyetlen társtulajdonosává vált, arra az érintett időszakra vonatkozólag, amelyre az éves jelentés készül. 
(3) A könyvvizsgáló a 2. bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi számviteli beszámolón kívül meggyőződik az éves beszámoló és a pénzügyi számviteli beszámoló közti összhangról is, mely ugyanarról a beszámolási időszakról került összeállításra, valamint a párt gazdálkodásának és a jelen törvény rendelkezéseinek összhangjáról. A könnyvizsgálónak az éves jelentésről szóló jelentése a párt által a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának benyújtott éves jelentés részét képezi. 
(4) A pénzügyi számviteli beszámolót a 2. bekezdés a) pontja szerint hitelesítő könyvvizsgálónak jogában áll a párt végrehajtó szervétől kikérni a könyvvizsgálat elvégzéséhez szükséges összes dokumentumot és információt. 
(5) Ha az éves jelentés nem tartalmazza a 2. bekezdés szerinti adatokat és a 3. bekezdés szerinti könyvvizsgálói jelentést, ha az adatok nem teljesek vagy nem valósak, vagy ha az éves jelentésből más törvénysértésre derül fény, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa vagy az általa megbízott szerv felszólítja a pártot, hogy a megadott határidőn belül küszöbölje ki a hiányosságokat, de legkésőbb a naptári év június 30-ig. 
(6) Az 1. bekezdés szerinti kötelezettség teljesítését vagy megszegését, a 2. és 3. bekezdések figyelembevételével a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa vagy az általa megbízott szerv a naptári év május 31-ig jelenti a pénzügyminisztériumnak. Ha az éves jelentés a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának vagy megbízott szervének jelentése szerint nem tartalmazza az összes adatot, vagy ha az adatok nem teljesek vagy nem valósak, a pénzügyminisztérium leállítja a tevékenység után járó támogatás és a mandátumért járó támogatás folyósítását egészen addig, míg a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa vagy az általa megbízott szerv nem jelzi a hiányosságok megadott határidőn belüli kiküszöbölését. Ha a párt a megadott határidőn belül kiküszöböli az éves jelentés hiányosságait, a pénzügyminisztérium utólagosan átutalja a pártnak a tevékenység után járó támogatást és a mandátumért járó támogatást arra az időszakra is, amelyre a kifizetésüket felfüggesztették.

31. § 
Közigazgatási szabálysértések 
(1) A minisztérium 3319 euró büntetést ró a pártra, ha a párt a 9. §, 1. bek., a 10. §, 1. bek. és a 11. §, 1. bek. szerint nem küldi el a megadott határidőn belül a minisztériumnak a pártok jegyzékében szereplő adatok módosításának javaslatát, és a 12. §, 2. bek. szerinti határidőn belül az új alapszabályzatnak a pártok jegyzékébe történő bejegyzésére tett javaslatát. 
(2) A pénzügyminisztérium 
a) 3319 euróig terjedő büntetést ró a pártra, ha a párt 
1. határidőn belül nem nyújtotta be a pénzügyminisztériumnak a 21. § szerinti előzetes jelentést vagy záró jelentést, 
2. nem nyújtotta be a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a 30. § szerinti éves jelentést, 
3. a 21. §, 7. bek. vagy a 30. § 5. bek. szerint meghatározott határidőn belül nem küszöbölte ki a megállapított hiányosságokat, 
b) az ajándékból vagy más vissza nem térítendő teljesítésből származó bevétel összegének kétszeresére bünteti a pártot, ha a párt az ajándékot vagy más vissza nem térítendő teljesítést nem a jelen törvénnyel összhangban fogadta el. 
(3) Az 1. és 2. bekezdések szerinti büntetést attól a naptól számított egy éven belül róhatja ki a minisztérium vagy a pénzügyminisztérium, amely napon a törvénysértést megállapították, de legkésőbb a törvénysértés napjától számított három éven belül.

32. § 
Az állami költségvetésből származó támogatások folyósítása feltételei teljesítésének pénzügyi ellenőrzését és a támogatások felhasználásának helyességét a pénzügyi ellenőrzési szervek végzik el.


ÖTÖDIK RÉSZ 
Közös, átmeneti és egyéb rendelkezések

33. § 
A jelen törvény szerinti eljárásra a közigazgatási eljárásra28) vonatkozó általános előírások érvényesek, hacsak a jelen törvény másképpen nem rendelkezik.

34. § 
(1) Az eddigi szabályozások alapján létrejött pártok a jelen törvény szerinti pártoknak tekintendők. 
(2) A 2005. május 31-ig kezdődött büntetések kiszabásáról szóló eljárásokat az eddigi szabályozások szerint kell befejezni; a kirótt büntetés összege nem lehet magasabb, mint 3319 euró. 
(3) Az eddigi szabályozások alapján bejegyzett pártok legkésőbb 2005. szeptember 30-ig kötelesek a minisztériumnak kézbesíteni a következőket: 
a) a párt székhelyének címéről szóló nyilatkozatot, ellátva a párt végrehajtó szervének vagy a végrehajtó szerv összes tagjának aláírásával, 
b) egy nyilatkozatot, amely tartalmazza a következő adatokat: végrehajtó szerv vagy a végrehajtó szerv tagjának vezeték- és keresztnevét, személyi számát és állandó lakhelyének címét, valamint a végrehajtó szerv működésének módját; a nyilatkozatot a végrehajtó szervnek vagy a végrehajtó szerv összes tagjának alá kell írnia; az aláírások eredetiségét hitelesíttetni kell.1) 
(4) Azt a pártot, amely nem teljesíti a 3. bekezdés szerinti kötelezettségét, a minisztérium a pártok jegyzékébe a „2005. október 1-től felszámolás alatt“ kiegészítéssel jegyzi be, és a párt csak a párt megszüntetésével kapcsolatos tevékenységet fejthet ki. A párt, 2006. október 15-ig köteles kinevezni a felszámolási biztost, és jelenteni a minisztériumnak annak vezeték- és keresztnevét, személyi számát és állandó lakhelyének címét. Ha a párt 2006. október 15-ig nem jelenti a minisztériumnak a felszámolási biztos adatait, a minisztérium a párt végrehajtó szervét jegyzi be felszámolási biztosként. Ha a pártnak nincsen megválasztott végrehajtó szerve, a minisztérium a meghatalmazottat jegyzi be felszámolási biztosként. 
(5) A 2004-es és 2005-ös évek éves jelentéseinek benyújtására az eddigi szabályozás marad érvényben. 
(6) Ha a párt nem egyedüli alapítója vagy nem egyedüli társtulajdonosa egy gazdasági társaságnak, legkésőbb 2006. május 31-ig köteles a jogállását ebben a társaságban összhangba hozni a 20. §, 3. és 4. bekezdéseivel. 
(7) Az állami költségvetésből az eddigi szabályozás szerint folyósított támogatásokra való jogosultság annak a hónapnak a végén megszűnik, amely azt a hónapot előzi meg, amelyben a jelen törvény hatályba lépését követő választásokra sor kerül. A jelen törvény állami költségvetésből származó támogatásokra vonatkozó rendelkezései először azok után a választások után alkalmazandók, amelyekre a jelen törvény hatályba lépését követően kerül sor.

34.a § 
Átmeneti rendelkezés a 2009. január 1-től hatályos módosításokhoz
A 2009. január 1. előtt megkezdett büntetések kiszabásáról szóló eljárások az eddigi szabályozás szerint fejeződnek be.

34.b § 
2010-ben a tevékenység után járó támogatás a 27. §, 2. bek. második mondata szerint a szavazatokért járó támogatás teljes összegéből számítandó ki, amelyet 48 részre osztanak, külön előírás szerint.28a) A tevékenység után járó támogatás a további évekre egyenlő lesz a szavazatokért járó támogatás teljes összegével, amelyet külön előírás szerint28b) számítanak ki, és amelyet 48 részre osztanak.

35. § 
Hatályukat vesztik: 
1. a Tt. 468/1991 sz. törvényével, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 47/1993 sz. törvényével, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 43/1994 sz. törvényével, a Tt. 404/2000 sz. törvényével, a Tt. 152/2001 sz. törvényével és a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságának 386/2001 sz. döntésével módosított, a Tt. politikai pártokban és politikai mozgalmakban való egyesülésről szóló, 424/1991 sz. törvénye, 
2. a Tt. 115/2001 sz. törvényével módosított, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 239/1994 sz. törvénye a politikai pártoknak és mozgalmaknak a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választások előtti kiadásainak korlátozásáról.

36. §
A törvény hatálya
A jelen törvény 2005. június 1-jén lép hatályba. 


Ivan Gašparovič s. k.
Pavol Hrušovský s. k.
Mikuláš Dzurinda s. k.


1) A Szlovák Nemzeti Tanács, többször módosított, közjegyzőkről és a közjegyzők tevékenységéről szóló (Közjegyzői rendtartás) 323/1992 sz. törvényének 58. §. 
A Tt. 515/2003 sz. törvényével módosított, a Tt. 599/2001 sz., az okiratok és aláírások járási hivatalok és települések általi hitelesítéséről szóló törvénye. 
2) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának, többször módosított, 145/1995 sz., közigazgatási eljárási illetékekről szóló törvénye. 
3) A Polgári Törvénykönyv 20. §, 1. bek. 
4) A Polgári Perrendtartás 250.ze §. 
5) A Polgári Perrendtartás 247-250.k §. 
6) Például a Tt. 333/2004 sz. törvénye a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokról. 
7) A Tt. ügyészségről szóló, 153/2011-es sz. törvényének, 14. §, 2. bek., e) pontja. 
8) A Kereskedelmi Törvénykönyv 70-75.a §. 
9) A Tt. 8/2005 sz., a biztosokról valamint némely törvények kiegészítéséről és módosításáról szóló törvénye. 
10) A Kereskedelmi Törvénykönyv 673-681. §. 
11) A Kereskedelmi Törvénykönyv 2. §, 1. bek. 
12) A Tt. közbeszerzésről szóló, 523/2003 sz. törvényének 4. § és a Tt. többször módosított, a kormány tevékenységének szervezéséről és a központi államigazgatás szervezéséről szóló, 575/2001 sz. törvényének módosításáról. 
13) A Tt. többször módosított, könyvvitelről szóló 431/2002 sz. törvénye. 
14) A Tt. 333/2004 sz. törvénye. 
15) A Tt. többször módosított, folyóiratokról és a többi tömegtájékoztatási eszközökről szóló 81/1966 sz. törvényének 3. §, 1. bek. 
16) A Tt. 333/2004 sz. törvényének 24. §. 
17) A Tt. 530/2004 sz. törvényével módosított, a Tt. utazási költségekről szóló 283/2002 sz. törvénye. 
18) A Tt. többször módosított, értékpapírtőzsdéről szóló 429/2002 sz. törvénye. 
19) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának többször módosított, az ingatlan-nyilvántartásról és az ingatlanhoz fűződő tulajdonosi és egyéb jogok bejegyzéséről szóló 162/1995 sz. törvénye (kataszteri törvény). 
20) A Tt. többször módosított, az állampolgárok egyesüléséről szóló 83/1990 sz. törvénye. 
21) A Tt. többször módosított, az alapítványokról és a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló 34/2002 sz. törvénye. 
22) A Tt. 35/2002 sz. törvényével módosított, a Tt. 213/1997 sz. törvénye a közhasznú szolgáltatásokat nyújtó non-profit szervezetekről. 
23) A Tt. 147/1997 sz. törvénye a nem befektetési alapokról, valamint a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 207/1996 sz. törvényének kiegészítéséről. 
24) A Polgári Törvénykönyv 20.f-20.j §. 
25) A Szlovák Nemzeti Tanács többször módosított, 369/1990 sz. törvénye a települési önkormányzatokról. 
26) A Tt. 157/1989 sz. törvényével módosított, a Tt. 116/1985 sz. törvénye a nemzetközi elemet tartalmazó szervezetek tevékenységének feltételeiről a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban. 
27) A többször módosított, a Tt. könyvvizsgálókról, könyvvizsgálatról és a könyvvizsgálat elvégzése feletti felügyeletről, valamint a Tt. könyvvitelről szóló 431/2002 sz. törvényének módosításáról és kiegészítéséről szóló 540/2007 sz. törvényének 35. §, g) pontja. 
28) A Tt. többször módosított 71/1967 sz. törvénye a közigazgatási eljárásról (közigazgatási rendtartás). 
28a) A Tt. 266/2010 sz. törvényével módosított, a Tt. 333/2004 sz. törvényének 56a. §. 
28b) A Tt. 333/2004 sz. törvényének 52. §, 4. bek.